Fagstoff skatt – vareuttaksbok eigarar


Dokumentasjon av uttak frå verksemda

    
Uttak til eigarar, deltakarar eller uttak til bruk i eiga verksemd skal verdsetjast til verkeleg verdi av eigedelen eller tenesta.

Det er ikkje høve til å gje normal/rimeleg personalrabatt som går til frådrag på verdifastsetjinga.     
    
Salet (uttaket) skal framgå i rekneskapen på eigen konto i kundespesifikasjonen.

På sjølve salsdokumentet skal det framgå dato, klar og nøyaktig varespesifikasjon, samt beløp.


Utfyllande informasjon frå NARF (Regnskap Norge):
(oppdatert 20.06.2007)

I en uttalelse om god bokføringsskikk (GBS 11) fremgår at salg til ledere og andre ansatte må spesifiseres, dersom de ansatte har så stor innflytelse i foretaket at de har bestemmende myndighet over vederlaget for eget kjøp av varer og tjenester. 
Uttalelse om god bokføringsskikk (GBS 11) fra Norsk Regnskapsstiftelse om «Salg til ledende ansatte» vedtatt 15. mai 2007:

Spørsmål
Hvem anses som ledende ansatt og hvordan skal salg til ledende ansatte spesifiseres og dokumenteres?

Lov og forskrift
Etter bokføringsloven § 5 første ledd nr. 7 skal det utarbeides spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte. Av bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 7 følger det at spesifikasjonen skal innholde alle salg av varer og tjenester til ledende ansatte spesifisert pr. ansatt i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning. Kravet gjelder selv om den ledende ansatte opptrer som forbruker. Dokumentasjonen for salget til den ansatte, må tilfredsstille kravene til salgsdokument i bokføringsforskriften § 5-1 (§§ 5-1-1 – 5-1-8).

Vurdering og konklusjon
Under pkt. 6.4.5 (side 53) i Bokføringsutvalgets utredning NOU 2002: 20 fremgår det følgende om bestemmelsen:

I forskrift nr. 1 til merverdiavgiftsloven og i forskrift 28. november 1958 nr. 1 til ligningsloven kreves spesifikasjon av omsetning til funksjonærer som har en ledende stilling i firmaet. I 99-forskriften § 3-5 ble dette kravet utvidet til å gjelde samtlige ansatte i foretaket. Formålet med bestemmelsen var å kunne kontrollere omfanget av personalrabatter og om dette gir grunnlag for beskatning. Utvalget har imidlertid kommet til at dette kontrollaspektet i første rekke gjør seg gjeldende i forhold til ansatte som har en viss innflytelse i foretaket. I andre tilfeller antas kontrollbehovet å være mindre fremtredende. Kravet kan dessuten medføre omfattende registreringsrutiner. Et eksempel på dette kan være en dagligvareforretning som har en rekke avdelinger hvor ansatte kan handle, og hvor kravet medfører at det må etableres registreringssystem slik at alt salg kan spesifiseres, uavhengig av hvor den ansatte handler.
Hvem som går inn under betegnelsen ”ledende ansatte” er et skjønnsspørsmål avhengig av foretakets art, størrelse og hvorledes det er organisert. Det må gjøres en konkret vurdering i hvert foretak ut i fra den ansattes reelle myndighet, eller som det fremgår av sitatet ovenfor fra lovutvalget ”i forhold til ansatte som har en viss innflytelse i foretaket”. Uttrykket omfatter normalt daglige ledere, butikksjefer, avdelingssjefer og andre ansatte som har så stor innflytelse i foretaket at de har bestemmende myndighet over vederlaget for eget kjøp av varer og tjenester.

Dersom salget til de ledende ansatte er kredittsalg, vil kravet til spesifikasjon være oppfylt ved bruk av egen konto for den ansatte i kundespesifikasjonen, jf. bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 3. Dokumentasjonen for salget vil da være et salgs-dokument som tilfredsstiller kravene i § 5-1 (§§ 5-1-1 – 5-1-8), hvor den ansattes navn må fremgå av salgsdokumentet.

Når salget til de ledende ansatte er kontantsalg, skal salget registreres på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Salget spesifiseres i kundespesifikasjonen, alternativt kan spesifikasjonskravet være oppfylt ved at kopi av salgsdokumentasjonen er ordnet pr. ledende ansatt, jf. bokføringsforskriften § 3-1 annet ledd. Den ansattes navn må fremgå av dokumentasjonen hos selger. Dersom det må utstedes tilleggsdokumentasjon for å oppfylle kravet til angivelse av den ansattes navn, må det på tilleggsdokumenta-sjonen påføres henvisning til det aktuelle transaksjonsnummeret på kassakvitteringen eller annen form for identifikasjon som sikrer kontrollsporet.

Kilde:
Gbs 11 Salg til ledende ansatt (OPPHEVA, mars 2014)

Les også: