Fagstoff  –  Varelager, formelle krav

Bokføringsforskrifta § 6-1.
    
Den rekneskapsmessige og skattemessige verdien av varelageret skal fremgå av varelagerlisten, dvs. at ukurans skal spesifiserast.

Dersom lause lister blir brukt, så skal desse vere førehandsnummerert. Den som har telt opp, skal datere og signere oppstillinga.