Kvifor velje oss?

Reknehuset AS gjev deg som kunde økonomisk styringsinformasjon. Vi handterer alt frå små enkeltpersonføretak til større selskap der vi er ein del av selskapet si økonomiavdeling. 

Gjennom skybasert rekneskapssystem skjer både mottak av bilag og fakturering elektronisk. Vi gir deg korrekt rekneskap i rapportar som er oversiktlege og tilpassa dine behov. Rekneskapstenestene våre dannar ein totalpakke som dekkjer heile økonomifunksjonen i selskapet.

Tenestene våre:

Inkludert i rekneskapstenestene våre ligg alle oppgåver frå vi mottek bilaga til du som kunde har motteke rapporten til avtalt tid. Dette inkluderer avstemmingar, offentleg innrapportering mv.

Kvifor velje Reknehuset AS som rekneskapsføraren din?

  • Svært tidkrevjande å setje seg inn i dei reglane og forskriftene som gjeld for næringa di.
  • Frigir tid til andre viktige arbeidsoppgåver i bedrifta.
  • 100 % elektronisk arkiv – du slepp fem års oppbevaring
  • Du får regelmesig oppfølgjing av rekneskapen.
  • Rapportar blir bygd opp etter ditt behov.
  • Du får ein økonomi- og rekneskapssjef på deltid – som du kan bruke så mykje eller lite du vil.
  • Vi er store nok til at arbeidet vert utført som planlagt uavhengig av sjukdom og feriar.
  • Gode elektroniske løysingar
  • Brei og allsidig erfaring