Bøter og gebyr

Fagstoff lønn – tvangsmulkt, bøter og gebyr

1.
Bøter, gebyrer mv av overveiende straffelignende karakter som blir ilagt som et personlig gebyr er ikke fradragsberettiget.

Dekning av slike bøter og gebyrer anses som dekning av private utgifter og eventuell dekning fra arbeidsgiver må behandles som lønn. Det har ingen betydning for vurderingen at vedkommende ansatt har blitt pålagt av arbeidsgiver å overtre reglene, f.eks. kjøre med overlast.

2.
Andre bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter (pønal karakter) ilagt med hjemmel i lov eller forskrift, er ikke fradragsberettiget ved inntektsligningen selv om de øvrige vilkår for fradragsrett foreligger. Dette gjelder selv om den ulovlige handlingen er utført nettopp for å øke inntektene i yrket.

Eksempler på dette er:

 • tilleggsskatt etter skatteforvaltningsloven § 14-3
 • overtredelsesgebyr for mangler ved personalliste etter skatteforvaltningsloven § 14-7
 • overtredelsesgebyr bokføringspålegg
 • overtredelsesgebyr for mangler ved opplysningsplikt for tredjeparter
 • gebyr ilagt med hjemmel i veitrafikkloven
  • overlasting av lastebiler
  • fartsovertredelser
  • ulovlig stans/parkering på offentlig vei
 • børsbøter mv

3.
Bøter og gebyrer som ikke er av overveiende straffelignende karakter, er fradragsberettiget hvis gebyret har påløpt i forbindelse med næringsvirksomheten.

Eksempler på dette er