Fagstoff  –  Styret sine hovudoppgåver
 

(Kilde: www.noraudit.no – nyttig å vite)
 
Styrets hovedoppgaver

Styrets lovbestemte ansvar og plikter i aksjeselskaper fremgår først og fremst av aksjelovens kapittel 6. Det er også en rekke viktige bestemmelser i andre kapitler, f eks i kapittel 3 om krav til selskapets egenkapital. Styret har det overordnede ansvar for at selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet (§ 3-4).

Styrets handleplikt ved tap av egenkapital fremgår av aksjelovens § 3-5:

1. Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen, gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen.

2. Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første ledd, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst.

Styret skal: • Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.  Daglig leder tilsettes vanligvis av styret. Er selskapets aksjekapital mindre enn 3 millioner kroner kan styret likevel bestemme at selskapet ikke skal ha daglig leder.  Har selskapet ikke daglig leder, står styret for den daglige ledelsen.
 • I nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.
 • Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Etter § 6-15 skal daglig leder minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.
 • Iverksette de undersøkelser styret finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.
 • Representere selskapet utad og tegne dets firma.
 • Behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte. Det skal føres protokoll over styrebehandlingen, med angivelse tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger.
 • Sørge for at registrering, endring i styresammensetning og andre registreringspliktige opplysninger blir sendt til Foretaksregisteret.
 • Underskrive både årsregnskapet og årsberetningen og sørge for innsendelse til Regnskapsregisteret innenfor fastsatt tidsfrist.

Styret er pliktig til å føre følgjande protokollar:

 • Aksjeeigarbok
 • Generalforsamlingsprotokoll
 • Styreprotokoll
 • Revisjonsprotokoll
 • Styrets årsmelding

Les meir om dette hos Adekvat