Fagstoff  –  Særlige regler enkelte bransjer
 

Stikkord: Bygge- og anleggsverksemd, taxi, drosjebil, skjenkestadar, serveringsstadar, frisør, hotell

Utdrag fra Forskrift om bokføring

§ 8-1. Bygge- og anleggsvirksomhet

§ 8-1-2. Dokumentasjon av timer
Bokføringspliktige etter § 8-1-1 skal føre timelister etter § 8-4-1.

§ 8-1-3. Krav om prosjektregnskap 
Bokføringen skal innrettes slik at det kan utarbeides egne spesifikasjoner (prosjektregnskap) for prosjekter der anbudspris eller anslått omsetningsverdi overstiger kr 300.000 eksklusive merverdiavgift.

§ 8-1-4. Prosjektregnskapets innhold

a) oppdragsgivers navn og adresse, eventuelt organisasjonsnummer 
b) oppdragets art 
c) oppdragets oppstart 
d) oppdragets opphør 
e) alle direkte kostnader 
f) alle inntekter. 

Spesifikasjoner av kostnader og inntekter skal tilpasses oppdragets art. Kostnader skal minst spesifiseres på lønnskostnader, materialkostnader, kostnader til underentreprenører og andre direkte kostnader.


§ 8-2. Taxinæring

§ 8-2-1. Taksameter 
Bokføringspliktige som driver taxinæring skal registrere kontantomsetningen ved bruk av taksameter.

§ 8-2-2. Dokumentasjon 
Kontantomsetningen skal dokumenteres ved bruk av skiftlapper. Skiftlappene skal nummereres fortløpende av systemet og inneholde løyvenummer og taksameterets serienummer.

Skiftlappen skal for hvert skift inneholde følgende opplysninger:

1. skiftets dato 
2. klokkeslett for skiftets begynnelse og slutt 
3. antall turer 
4. brutto innkjørt beløp fordelt på kontant og kreditt 
5. totale og besatte kilometer 
6. sjåførens navn og fødselsnummer eller annen identifikasjonskode 
7. akkumulerte tall for totale kilometer og totalt innkjørt i kroner. Kilometer og kroner skal oppgis med henholdsvis minimum seks- og nisifrede tall. 

Skiftlapper skal ved utskrift signeres fortløpende med fullt navn av skiftets sjåfør.

Dersom skiftlappsystemet på grunn av feil, strømbrudd eller lignende midlertidig er ute av drift skal årsaken dokumenteres. I disse tilfellene skal det benyttes forhåndsnummererte manuelle skiftlapper. Besatte kilometer, jf. annet ledd nr. 5 kan i slike tilfeller unnlates spesifisert.


§ 8-3. Hårpleie, frisørvirksomhet og skjønnhetspleie

§ 8-3-1. Spesifikasjon av omsetning og uttak, varekjøp og varebeholdning på varegrupper 
Bokføringspliktige som driver hårpleie, frisørvirksomhet og skjønnhetspleie skal bokføre kjøp, omsetning og uttak slik at disse kan spesifiseres for salgsvarer og behandlingsvarer. Ved varetelling skal varene grupperes adskilt for salgsvarer og behandlingsvarer.

§ 8-3-2. Kassarapporter 
Daterte nummererte summeringsstrimler eller tilsvarende rapporter som omtalt i denne forskrift § 5-3 skal vise omsetning pr. ansatt fordelt på varesalg og behandlingsinntekter.

§ 8-3-3. Dokumentasjon av priser og timebestillinger 
Det skal utarbeides oversikt over de til enhver tid gjeldende priser. Det skal likeledes utarbeides oversikt over hvilke priser som brukes ved uttak til eiere og ansatte. Prisoversiktene skal dateres og signeres av den som har ansvaret for å fastsette prisene.

I tillegg til de krav som stilles til registrering av timebestillinger i § 8-4-2 i denne forskrift, skal det registreres behandlingstype og hvem som skal utføre behandlingen.


§ 8-4. Andre tjenesteytende næringer

§ 8-4-1. Dokumentasjon av medgått tid
Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris.

Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke eiere og ansatte som kun utfører interne administrative oppgaver.

§ 8-4-2. Timebestillinger
Bokføringspliktige som utfører tjenester etter timebestilling skal dokumentere timebestillinger. Dokumentasjonen skal omfatte tidspunkt for utførelsen av tjenesten og kundens navn. Det skal fremgå av dokumentasjonen hvilke timer som ikke er gjennomført. Dersom en avbestilt time erstattes av en ny bestilling, skal den nye bestillingen fremgå av dokumentasjonen og den tidligere bestillingen kan fjernes.


§ 8-5. Serveringssteder

§ 8-5-1. Virkeområde 
Forskriften § 8-5 (§ 8-5-1 – § 8-5-5) gjelder den som i næring driver serveringssted der det foregår servering av øl, vin eller brennevin.

§ 8-5-2. Spesifikasjon av omsetning, uttak, varekjøp og varebeholdning på varegrupper 
Bokføringen skal innrettes slik at omsetning og uttak kan spesifiseres på varegruppene mat, øl, vin, brennevin, rusbrus/cider, mineralvann, annen drikke, tobakk og andre varer. Innkjøpte varer for videresalg skal spesifiseres på tilsvarende måte. Ved varetelling grupperes varene på samme måte som spesifikasjon av varekjøp.

Eventuelle garderobeinntekter, inngangspenger (cover charge) og spilleinntekter fra automater skal spesifiseres.

§ 8-5-3. Kassarapporter 
Daterte, nummererte summeringsstrimler eller tilsvarende rapporter som omtalt i denne forskrift § 5-3-3, skal skrives ut eller lagres i systemet ved dagens slutt.

§ 8-5-4. Dokumentasjon av inngangspenger og garderobeavgift
Inngangspenger og garderobeavgift kan dokumenteres med gjenpart av forhåndsnummererte billetter der det klart fremgår hva gjesten har betalt og hva betalingen gjelder. Billettsystemet må også kunne dokumentere gjester som gis fri adgang og/eller fri garderobe på grunnlag av medlemskap eller lignende. Det skal daglig utarbeides en rapport over omsetningen basert på antall solgte billetter.

§ 8-5-5. Dokumentasjon av priser 
Det skal utarbeides oversikt over de til enhver tid gjeldende priser. I den grad trykte menyer brukes, skal disse dokumentere prisene. Det skal likeledes utarbeides oversikt over hvilke priser som brukes ved uttak til eiere, ansatte, artister og gjester. Prisoversiktene skal dateres og signeres av den som har ansvaret for å fastsette prisene.

Serveringssteder som oftere enn hver uke endrer sin matmeny er unntatt fra kravet om å dokumentere priser for denne del av omsetningen.


§ 8-6. Hoteller mv.

§ 8-6-2. Bokføring 
Bokføringen skal innrettes slik at transaksjoner knyttet til helpensjon, halvpensjon og overnatting med frokost kan spesifiseres hver for seg.

§ 8-6-3. Spesifikasjon 
For hver rapportperiode skal fordeling av pensjonspriser mellom avgiftspliktig omsetning og omsetning som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel IV, spesifiseres.

§ 8-6-4. Dokumentasjon 
Bokføringspliktige som nevnt i § 8-6-1 kan ved transaksjoner knyttet til helpensjon, halvpensjon og overnatting med frokost, angi bruttovederlaget uten nærmere angivelse av vederlaget uten avgift og avgiftsbeløpet i salgsdokumentasjonen. Disse bokføringspliktige kan ved slike transaksjoner også unnlate å spesifisere og summere særskilt avgiftspliktig salg og salg som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel IV. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke ved omsetning til bokføringspliktige som videreomsetter slike tjenester.

§ 8-6-5. Oppbevaring 
Benyttes kalkyle som grunnlag ved fordelingen av bruttopensjonsprisen, skal kalkylen oppbevares i 10 år. Det samme gjelder for kalkyle over frokostverdien.