Kjelde: NARF


Få dager etter at tiltakspakken ble lagt frem, fremmer Regjeringspartiene nye tiltak. Det som foreslås på skatteområdet er å øke taket for tilbakeføring av underskudd fra 5 millioner til 20 millioner, samt øke avskrivningssatsen for maskiner, personbiler og inventar fra 20 prosent til 30 prosent i 2009. Økningen i avskrivningssats ser ut til å kun omfatte industribedrifter. I tillegg endres permitteringsperioden til 52 uker og innen fiske økes rammene for garantier til fiskerinæringen.


Følgende er lagt ut på Arbeiderpartiets hjemmesider fredag 6. februar:


«Tiltakspakke for trygge arbeidsplasser
De rødgrønne partiene mener at den alvorlige situasjonen i norsk økonomi krever ytterligere tiltak. Etter høring og behandling i finanskomiteen vil de rødgrønne partiene på Stortinget foreslå tiltak som forsterker tiltakspakken.Kampen for å trygge arbeidsplasser er jobb nummer én for regjeringen. Derfor møter regjeringen den internasjonale krisen med mange ulike tiltak og virkemidler. 26. januar la regjeringen frem en ny tiltakspakke for å trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye.


Det opprinnelige forslaget til tiltakspakke var på totalt 27 milliarder kroner. Forslaget presenterte de kraftigste tiltakene mot arbeidsløshet på over 30 år og er blant de sterkeste virkemidlene i et internasjonalt perspektiv. Disse tiltakene blir nå ytterligere forsterket.


Tiltakspakken er nå til behandling i finanskomiteen på Stortinget. Finanskomiteen vil avgi sin innstilling tirsdag 10. Februar.


Regjeringspartiene foreslår:
  • Taket for tilbakeføring av underskudd økes fra 5 til 20 millioner kroner
  • Økt avskrivning for investering i maskiner
  • Permitteringsperioden økes til 52 uker
  • Egen garantiordning for førsteomsetning av fisk på 525 millioner kroner

Regjeringspartienes endringer gjør tiltakene enda mer treffsikre og bidrar til å bedre likviditeten til bedrifter over hele landet. Samlet vil skattetiltakene bety skattelette på nesten 5 milliarder kroner i 2009 til bedrifter over hele landet som er berørt av krisen.


Tiltakene bidrar også til å gjøre permitteringsreglene mer fleksible. I tillegg kommer det tiltak som er spesielt siktet inn mot de problemer norsk fiskeriindustri står overfor.


Taket for tilbakeføring av underskudd økes fra 5 til 20 millioner kroner
I Regjeringens tiltakspakke ble det foreslått innført en midlertidig adgang for selskaper til å tilbakeføre underskudd mot tidligere overskudd. Det ble satt en beløpsgrense på 5 millioner kroner årlig for hvor store underskudd som kunne tilbakeføres årlig. Dette taket vil de rødgrønne partiene på Stortinget øke til 20 millioner kroner, både i 2008 og i 2009. Denne økningen betyr at større bedrifter også får bedre nytte av tiltaket


Økt avskrivning for investering i maskiner
Regjeringen har fått mange tilbakemeldinger fra bedrifter og virksomheter i en rekke bransjer over hele landet om at avskrivningsatsene bør økes. Derfor innfører vi nå en ordning hvor industrien får en ekstra avskrivning på 10 prosent ved kjøp av maskiner, personbiler og inventar i 2009. I dag er avskrivningssatsen 20 prosent per år. Dette tiltaket vil særlig hjelpe store industribedrifter.
Samlet sett vil de to skattetiltakene bidra til at flere bedrifter blir hjulpet. Det er også viktig at ordningene utfyller hverandre og treffer ulike bedrifter. Mens tilbakeføringsordningen vil gjelde bedrifter som går med underskudd i 2008 og 2009, vil avskrivningsordningen være rettet mot bedrifter som går med overskudd i 2009.


Permitteringsperioden utvides til 52 uker
Et sentralt innspill fra ansatte, bedrifter og fagbevegelse har vært behovet for å tilpasse permitteringsreglene til et svekket arbeidsmarked. Antall dager med lønnsplikt under permittering ble i tiltakspakken foreslått satt ned fra 10 til 5 dager. I tillegg ønsket regjeringen å utvide maksimal perioden med dagpenger under permittering fra 30 til 42 uker. Denne perioden utvides nå ytterligere.


Tiltaket tar hensyn til at nedgangskonjunkturen kan gi virksomheter midlertidige problemer. Derfor har vi ønsket å lette den økonomiske belastningen til disse virksomhetene ved å endre og utvide permitteringsreglene.


I tillegg til å øke permitteringsperioden ber de rød-grønne partiene Regjeringen om å igangsette et arbeid med sikte på raskt å kunne øke fleksibiliteten ved rullerende permitteringer. I tilknytning til dette skal kravet om arbeidstidsreduksjon for å motta dagpenger ved permitteringer vurderes.


Fiskeri
Regjeringspartienes finansfraksjon vil foreslå økte rammer for garantier til fiskerinæringen. Dette er nødvendig for å sikre mottaket av fisk. Regjeringen har i finanspakka økt garantirammene bl.a. til fiskerinæringen fra 40 til 320 milliarder kroner. Nye tall fra fiskerinæringen viser at behovet kan være utover dette. Vi vil derfor foreslå en betydelig økning.


Partiene vil etablere en ny ordning som kan tilføre garantier raskere. Det etableres en egen garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk på 525 millioner kroner. Det er Innovasjon Norge som vurderer de enkelte søknadene, herunder hvor stor risiko som skal tas i det enkelte tilfelle.
Av de 525 millioner kronene til den nye ordningen overføres 150 millioner kroner fra det som er foreslått i økning under den ordning, mens de resterende 375 tilføres utover det foreslåtte.»


Klikk her for utskriftsvennleg versjon