Kjelde: Regnskap Norge

Årsrekneskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020 skal vere godkjent av generalforsamlinga innan 31. august 2021.

Fristen for å krevje gebyr ved for sein levering av årsrekneskapen er utsett til 1. oktober.

MIDLERTIDIG LOV

Loven som fastsetter utsettelsen er midlertidig og oppheves 10. november 2021. Det vil si at foretak med avvikende regnskapsår som avsluttes 28. februar eller 31. mars 2021, skal fastsette regnskapet senest 31. oktober. Etter dette gjelder den ordinære fristen på seks måneder etter utløpet av regnskapsåret. 

To måneders utsettelse gjelder også for fristene for å avholde

  • ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
  • ordinært årsmøte for samvirkeforetak med regnskapsplikt
  • ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag
  • ordinært årsmøte for eierseksjonssameier

FRISTEN FOR INNSENDING TIL REGNSKAPSREGISTERET

Fristen for å ilegge gebyr ved for sen innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret utsettes til 1. oktober. Dette gjelder for regnskapsår som avsluttes 1. juli – 31. desember 2020. For årsregnskap som avsluttes i perioden 1. januar – 30. juni 2021 er siste frist for innsending til Regnskapsregisteret 31. januar 2022.  

UTSETTELSEN GJELDER IKKE ALLE

Utsettelsen av fristene gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, eller foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. Regnkaps- og revisjonsforetak må med andre ord forholde seg til de ordinære fristene, og fastsette regnskapet innen 30. juni 2021.

SKATTEMELDINGEN FOR 2020

Fra før er fristen for skattemeldingen for næringsdrivende utsatt til 20. august, forutsatt at det er sendt søknad. Søknadsfristen var 31. mai 2021.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon