Kjelde: NARF

Særfradrag for alder oppheves. Reglene om skattebegrensning etter skatteloven § 17-1 skal ikke lenger gjelde alderspensjonister og mottakere av AFP. Det innføres et nytt skattefradrag for alderspensjonister og mottakere av AFP.

Samlet pensjonsinntekt er grunnlaget for beregningen av skattefradraget. Samlet pensjonsinntekt omfatter all inntekt som skal skattlegges som pensjon.  Arbeidsinntekt, kapitalinntekt, fradrag i inntekten og eventuell formue inngår ikke i beregningsgrunnlaget. 

Skattefradraget avkortes når pensjonsinntekten overstiger 158 650 kroner.

Skattefradraget kan ikke være større enn utlignet skatt før skattefradrag. Det kan lønne seg å overføre kapitalinntekter/-kostnader mellom ektefeller for å utnytte skattefradraget fullt ut.

Skattefradraget reduseres i forhold til pensjonsgrad, redusert AFP i offentlig sektor eller gammel AFP (før 2011) i privat sektor og antall måneder i året med pensjon.

Skattefradraget fastsettes særskilt for hver ektefelle på grunnlag av vedkommendes egen pensjonsinntekt.

Endring i reglene om skattlegging av uførepensjon og andre trygdeytelser
For uførepensjonister og mottakere av behovsprøvde ytelser fra folketrygden videreføres skattebegrensning etter skatteloven § 17-1.

En betydelig endring for ektefeller er at skattebegrensningen nå skal beregnes særskilt for hver ektefelle. Ved denne beregningen skal eventuell formue, inntekt og fradrag som ektefellene fritt kan fordele seg i mellom ved ligningen, fordeles med halvparten på hver. Har den ene ektefellen uførepensjon og mottar ektefelletillegg, skal skattebegrensningen likevel beregnes under ett.

Overgangsregel
Det vil bli gitt en overgangsregel som skal sørge for en gradvis tilnærming til det nye skattenivået for pensjonister med lav inntekt og skatteøkning som følge av regelendringene.

Overgangsregelen vil gjelde for enkelte pensjonistgrupper og vil innebære en gradvis tilnærming over tre år til det nye skattenivået.  Forskriften vil bli gitt straks Stortinget har behandlet en budsjettproposisjon Finansdepartementet vil fremme i begynnelsen av januar. Overgangsregelen vil bli fastsatt av Finansdepartementet.

Les mer:

Klikk her for utskriftsvennleg versjon