Kjelde: NARFDersom tallene til Skatt Øst over stemmer, er det åpenbart mange misforståelser og feil knyttet til frivillig registrering for utleie av fast eiendom (forskrift til mva-lov § 2-3, gamle forskrift nr. 117). Regnskapsfører må være påpasselig overfor slike utleietilfeller og sette seg godt inn i regelverket.


I den grad du ikke har vært involvert i selve registreringen, anbefaler vi som ledd i kvalitetssikring av opplysningene i omsetningsoppgaven at det hentes inn kopi av registreringsvedtak. I brev av 5. august 2008 til Enhetsregisteret (med kopi til Skattedirektoratet) har NARF bedt om at oppslag i  «Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret» på www.brreg.no skal vise hvilken eller hvilke registreringshjemler den enkelte virksomhet er registrert for. Det bør også være mulig å se fra hvilken termin registrering er foretatt og eventuelt opphørt.


Utdrag fra nyhetsbrev nr. 1 2009 fra Skatt Øst:


«Manglende frivillig registrering i merverdiavgiftsmanntallet for utleiere av bygg eller anlegg


Det følger av merverdiavgiftsloven (mval.) § 5a at omsetning ved utleie av fast eiendom ikke er omfattet av mval. Det er imidlertid adgang til frivillig registrering etter forskrift 117, som er gitt med hjemmel i mval. § 28a, for utleie av bygg eller anlegg. Skatt øst har avdekket at et stort antall virksomheter opptrer som frivillig registrert uten at slik registrering er gjennomført. En gjennomgang av omfanget viser at anslagsvis hver fjerde virksomhet innberetter merverdiavgift ved utleie av bygg eller anlegg uten å være frivillig registrert.


De aktuelle virksomhetene er registrert i merverdiavgiftsmanntallet på grunnlag av ordinær avgiftspliktig virksomhet. Virksomhetene oppkrever merverdiavgift ved utleie til avgiftspliktig leietaker og krever fradrag for merverdiavgift som er pådratt i forbindelse med utleien. Kartleggingen viser at risikoen for manglende registrering fordeler seg jevnt i forhold til f.eks. organisasjonsform, årsomsetning, balansestørrelse mv.


Det følger av rettspraksis at konsekvensen av manglende frivillig registrering er at inngående merverdiavgift ikke er fradragsberettiget og at utgående merverdiavgift er uriktig oppkrevd. Det er videre avgjort at det ikke er adgang til å søke om registrering tilbake i tid. Anskaffelser som har blitt tatt i bruk i et utleieforhold før registreringsterminen, vil dermed ikke gi rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Det vil imidlertid kunne foreligge rett til justering fra det tidspunktet anskaffelsen tas i bruk i avgiftspliktig virksomhet.


På bakgrunn av risikoen for manglende frivillig registrering, bør alle revisorer innhente kopi av registreringsvedtak fra klienter som driver utleievirksomhet. Ved gjennomføring av denne revisjonshandlingen vil risikoen for vesentlige feil ved avgiftsbehandlingen bli redusert. Dersom klienten ikke har arkivert vedtaket kan det innhentes ved å kontakte skattekontoret. Skatt øst vil se på ev. muligheter for å gi tilgang til opplysninger om registreringsstatus elektronisk.


Dersom innhentet dokumentasjon skulle vise at registrering etter forskrift 117 ikke er gjennomført, bør søknad om frivillig registrering snarest sendes inn. Leiekontrakt må vedlegges registreringsmeldingen som dokumentasjon for at utleievirksomheten er i gang. Registrering i ettertid vil ikke medføre økt kontrollrisiko for tidligere terminer.


Skatt øst forventer at dette blir fulgt opp av de aktuelle virksomhetene. Det vil på et senere tidspunkt bli vurdert særskilte kontrolltiltak rettet mot virksomheter som opptrer som frivillig registrert uten å ha foretatt slik registrering.»


KILDE: Infoskriv fra Skatt Øst nr. 1 2009

Klikk her for utskriftsvennleg versjon