Forskrifta om unntak frå reglane om skattlegging av lån frå selskap til personleg aksjonær er no fastsett, og det er gitt fleire unntak som forenklar behandlinga av lån og mellomverande til aksjonær.

I Regnskap Norges høringssvar til høringen om forskriftsbestemmelser i forbindelse med innføringen av utbyttebeskatning på lån fra selskap til aksjonærer, tok vi opp at det bør være unntak for kortsiktige mellomværender og vanlige forretningsmessige transaksjoner. Begge innspillene er imøtekommet av Finansdepartementet. 

Departementet har kommet til at det skal gis et generelt unntak for kreditt under 100.000 kroner fra selskap til aksjonær, dersom kreditten innfris innen 60 dager.  

Videre gis det unntak for kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager.

Samlet gjelder følgende unntak fra reglene om at lån fra selskap til aksjonær skal anses som utbytte:

  1. Kreditt under 100.000 kroner fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt
  2. Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt
  3. Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver dersom arbeidstakeren på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn fem prosent av aksjene eller andelene eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller et annet selskap i samme konsern, jf. aksjeloven § 1-3 og allmennaksjeloven § 1-3, som arbeidsgiverselskapet. Aksjer eller selskapsandeler som eies av den ansattes ektefelle, samboer eller person som den ansatte er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel eller tante, skal regnes med ved beregningen av den ansattes aksje- eller selskapsandel
  4. Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak, jf. finansforetaksloven § 1-3

Reglene er gitt virkning fra 7. oktober 2015.

Forskriftsbestemmelsen inntas i Finansdepartementets skattelovforskrift § 10-11-1.


Klikk her for utskriftsvennleg versjon