Kjelde: NARF
Skattemessige virkninger for selskapene som hører hjemme i Norge


Tabellen under viser hva selskaper hjemmehørende i Norge skal beregne treprosentinntekt av for inntektsåret 2011 og 2012.
Skal inntekten inngå i grunnlaget for treprosentinntekt?

Inntektsåret 2011


Inntektsåret 2012

Utbytte fra selskap i samme skattemessige konsern

Ja


Nei

Utbytte fra selskap som hører hjemme i EØS-land, og knytter seg til mottakerselskapet på et vis som tilsvarer skattemessig konsern

Ja


Nei

Utbytte fra annet selskap

Ja


Ja

Gevinst ved salg eller annen realisasjon av aksjer og andre verdipapir

Ja


Nei

Gevinst ved salg eller annen realisasjon av andeler i deltakerliknet selskap (ANS, KS mv.)

Ja


Nei

Utdeling til deltaker fra deltakerliknet selskap. Se nærmere forklaring nedenfor

Nei


Ja


Som skattemessig konsern regnes norske selskaper eller sammenslutninger hvor morselskapet eier mer enn ni tideler av datterselskapet, og har tilsvarende stemmerettsandel på generalforsamlingen.


Skattemessige virkninger for de utenlandske selskapene som både driver virksomhet i Norge og mottar utbytte


Fra og med inntektsåret 2012 skal selskaper hjemmehørende i utlandet, inntektsføre 3 prosent av utbytte selskapene mottar dersom følgende tre vilkår er oppfylt:  • Det utenlandske selskapet driver skattepliktig virksomhet i Norge, for eksempel norsk filial av utenlandsk foretak
  • Aksjene knytter seg til virksomheten som det utenlandske selskapet driver i Norge
  • Utbyttet er skattefritt etter fritaksmetoden

Dersom utbyttet knytter seg til mottakerselskapet på et vis som tilsvarer skattemessig konsern, skal det utenlandske selskapet likevel ikke beregne treprosentinntekt av utbytte mottatt fra selskap som er hjemmehørende i et EØS-land.


I hvilke tilfeller skal deltakeren beregne treprosentinntekt av utdeling fra deltakerliknet selskap?


Selskapsdeltaker som mottar utdeling fra deltakerliknet selskap i 2012, skal beregne treprosentinntekt. Dette må deltakeren gjøre selv om deltakeren også må inntektsføre sin forholdsmessige andel av det deltakerliknede selskapets skattemessige overskudd.


Fra og med inntektsåret 2012 må også utenlandsk selskap som er deltaker i deltakerliknet selskap, inntektsføre 3 prosent av utdelingen.


Hvordan beregner deltakeren treprosentinntekt av utdeling fra deltakerliknet selskap?


Nettobeløpet som deltakeren skal beregne treprosentinntekt av står i post 216 i RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap. Dermed beregner ikke deltakeren treprosentinntekt av  • tilbekebetaling av innbetalt egenkapital
  • et beløp som tilsvarer skatten deltakeren svarer av andelen av det deltakerliknede selskapets overskudd

KILDE: Skatteetatens artikkel av 21. februar 2012.


Relevant artikkel: Skjemamessig behandling av 3 prosent av skattefrie inntekter og midlertidige forskjeller innenfor fritaksmetoden for 2011 (NARF)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon