Uttalelsen omhandler særlig forholdet mellom justeringsreglene og andre momsregler.


Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om justering av moms for fast eiendom og andre kapitalvarer (såkalte justeringsbestemmelser). Disse bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2008 og vil gjelde anskaffelser mv. av kapitalvarer som skjer fra og med 1. januar 2008.


Justeringsbestemmelsene innebærer i hovedtrekk at inngående moms ved anskaffelse av en kapitalvare skal justeres opp eller ned dersom tilknytningen mellom kapitalvaren og momspliktig virksomhet endres etter at kapitalvaren er anskaffet/fremstilt og i en viss periode (innenfor justeringsperioden). Formålet med bestemmelsene er at fradragsføringen i størst mulig grad skal gjenspeile kapitalvarens tilknytning til momspliktig virksomhet over tid, og ikke bare tilknytningen på anskaffelsestidspunktet.


Når det gjelder forarbeidene til justeringsbestemmelsene vises særlig til Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) kapittel 7 og Inns.O. nr. 94 (2006-2007) kapittel 5.


Finansdepartementet mener at justeringsbestemmelsene og forarbeidene til disse i utgangspunktet er detaljerte, og at man ved behov for konkrete fortolkninger på vanlig måte må forholde seg til de ovennevnte rettskildene. Departementet har imidlertid mottatt flere innspill fra de som berøres av regelverket, særlig når det gjelder forholdet mellom justeringsbestemmelsene og annet regelverk på merverdiavgiftsområdet (slik som reglene om forhåndsregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør). Departementet gir derfor i denne fortolkningsuttalelsen sitt syn på hvordan enkelte av disse spørsmålene skal løses.


Når det gjelder innberetning av justeringsbeløp på omsetningsoppgaven og overdragelse av retten og plikten til å justere, vil dette reguleres i forskrift fastsatt av Finansdepartementet.


Artikkel 04.03.2008: Deloitte – Nye regler om justering av mva-fradrag

Klikk her for utskriftsvennleg versjon