Regelverket opnar for at både sjukdom, alderdom, det å vere uerfaren og «annen ikke forhåndsdefinert årsak» gir grunnlag for å fråfalle tilleggsskatten. I tillegg kan det påberopast at resultatet er så sterkt urimeleg at tilleggsskatten må bortfalle.
Kjelde: Per-Ole Hegdahl, advokat i NARF


Tilleggskatt er regulert i ligningsloven §§ 10-2 til 10-5. De objektive vilkårene for å ilegge tilleggskatt er regulert i § 10-2, satsen er regulert i §§ 10-4 og 10-5, mens de unnskyldelige forholdene (subjektive forholdene) er regulert i § 10-3.


Ligningsloven § 10-3 ble endret med virkning fra og med 2010 og skulle gjelde for saker som var tatt opp ved varsel etter utgangen av 2009. Regelendringen hadde til hensikt å åpne opp for at det var menneskelig å gjøre feil og at unnskyldelige grunner skulle kunne påberopes i flere forhold enn tidligere. I prinsipputtalelse fra Finansdepartementet datert 8. mai 2012 opplyser departementet at de har hatt møter med Skattedirektoratet for å avklare korrekt bruk av reglene. I tillegg har departementet nå har valgt å avgi en prinsipputtalelse for å sikre at skatteetaten unnlater å ilegge tilleggsskatt for de tilfeller som skal faller inn under unnskyldelige forhold.


De språklige endringene i ligningsloven § 10-3 første ledd er beskjedne, men den reelle endringen er desto viktigere. Mens det tidligere var et krav om at tilleggsskatt kunne unnlates ved sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen særlig årsak som ikke kan legges ham til last (min understekning) er kravet om ”særlig årsak som ikke kan legges til last” fjernet fra 2010. Nå lyder bestemmelsen:”Tilleggsskatt fastsettes ikke når skattyters forhold må anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak.”


I prinsipputtalelsen understrekes det at i et av forslagene til nye regler var det gitt uttrykk for at ligningsmyndighetene burde ha en skjønnsmessig adgang til å unnlate tilleggskatt der ileggelsen ville anses urimelig. Dette mener departementet at nå er ivaretatt ved de ovenfor nevnte endringer i loven.


Departementet skriver om dette at:”Det følger av det ovennevnte at hensikten med lovendringen som trådte i kraft i 2010, er at unnskyldningsgrunnene skal anvendes i større utstrekning enn tidligere. Dette gjelder særlig unnskyldningsgrunner knyttet til ”andre årsaker”. I forarbeidene nevnes lite synlige feil i tredjepartsoppgaver og tilfeller hvor det har vært generelt lett å misforstå en bestemmelse om skatte- eller avgiftsplikt. Eksemplene er ikke uttømmende. Andre forhold vil også kunne anses unnskyldelige. Eksemplet med lite synlige feil i tredjepartsoppgaver viser at det ikke er noe krav om at det alltid må foreligge spesielle forhold hos den enkelte skattyter for at reglene skal få anvendelse.”


Oppsummering
Slik NARF leser departementets presiseringer av regelverket skal det være tillatt å påberope seg både sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen ikke forhåndsdefinert årsak for at tilleggskatt ikke skal ilegges. I tillegg kan det påberopes at resultatet er så sterkt urimelig at tilleggskatt skal bortfalle. Viktigst er å merke seg at det har skjedd en lempning av regelverket og at skatteetaten med dette er instruert i å følge opp de nye reglene.


NARF har også hatt de nye reglene om tilleggsskatt, forslaget om å redusere satsen fra 30% til 15% der opplysingene er lett kontrollerbare på grunn av tredjeparts opplysninger, på høring. I vårt svar til departementet har vi tatt til orde for at det ikke bør kunne ilegges tilleggskatt der tredjepartsopplysninger retter opp de feil skattyter selv har begått. I vårt høringssvar av 12. desember 2011 uttalte NARF blant annet at:”Etter vår vurdering kan det i et selvangivelses-system som til de grader grad passiviserer skattyterne stilles spørsmålstegn ved om det er riktig at skattyter skal belemres med straff (tilleggsskatt) all den tid arbeidsgiver eller andre tredjeparter reparer den feil som skattyter selv ikke har avdekket. Målet er riktig ligning første gang. Dersom ligningen blir korrekt bør arbeidsgiver og tredeparter likestilles med at skattyter selv hadde inngitt opplysningene.


Der arbeidsgiver og tredjeparter innleverer opplysninger for sent til at de kan hensyntas ved første ligning, må arbeidstaker ikke kunne dekke seg bak at de samme aktørene skulle ha levert opplysninger som ville ha bidratt til korrekt ligning. I disse typetilfellene blir det etter NARFs vurdering fortsatt riktig å ilegge tilleggskatt, ikke minst av preventive hensyn.”


Merk at sistnevnte forslag ikke er vedtatt. NARF vil publisere nyheter om tilleggsskattereglene straks det vedtas endringer.


Har dere som medlemmer erfaringer med urimelig ileggelse av tilleggskatt i tilknytning til ligningsloven § 10-3 og unnskyldelige grunner hører vi gjerne fra dere.


Vil du lese hele prinsipputtalelsen fra Finansdepartementet kan du gjøre det ved å klikke her:


http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/prinsipputtalelser_fortolkninger/2012/unntak-fra-tilleggsskatt-ved-unnskyldeli.html?id=681265

Klikk her for utskriftsvennleg versjon