Kjelde: Regnskap Norge

Arbeidstakar sin rett til fast tilsetting blir styrka frå og med 1. juli 2022. Det er ikkje lenger mogleg å tilsette nokon for ein periode på inntil tolv månader utan at gitte vilkår i Arbeidsmiljølova er oppfylt.

STRENGERE KRAV TIL MIDLERTIDIG ANSETTELSE

Bakgrunnen er ønske om å legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv gjennom flere faste ansettelser.

Hovedregelen etter Arbeidsmiljølovens §14-9 (1) er at arbeidstakere skal ansettes fast. Arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a-f definerer tilfeller når avtale om midlertidig ansettelse likevel kan inngås, og bokstav f oppheves fra og med 1. juli 2022. Dette ble vedtatt 18. mars.

Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å ansette noen for en periode på inntil tolv måneder uten at ett av vilkårene i Arbeidsmiljøloven §14-9 (2) bokstav a-e er oppfylt:

  • a. når arbeidet er av midlertidig karakter
  • b. for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  • c. for praksisarbeid
  • d. med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
  • e. med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Oppheves 1. juli 2022:

  • f. for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker

Avtaler som ble inngått før 1. juli 2022 på generelt grunnlag jf. AML §14-9 (2) bokstav f vil løpe videre ut den varigheten som var avtalt før lovendringen.

Les proposisjonen.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon