Kjelde: NARF 


Endringsforslagene er i korte trekk som følger:


Toppskatten
Satsen i trinn 1 i toppskatten reduseres fra 12 prosent i 2005 til 9 prosent i 2006, mens innslagspunktet settes til 394.000 kroner.  Innslagspunktet i trinn 2 reduseres på sin side til 750.000 kroner. 


Minstefradraget
Her foreslås det å øke satsen til 34 prosent, og øvre grense til 61.100 kroner for lønnsinntekt. For pensjonsinntekter er satsen 24% og øvre grense kr 51.100.


Skatt på formue
Formuesskatten øker. Dette skjer gjennom en reduksjon av verdsettelsesrabatten på aksjer, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond fra 35 til 20 prosent (dvs at 65% blir erstattet av 80% i verdsettelsen), mens ligningsverdiene på bolig, fritidseiendom og annen fast eiendom (med unntak for skog) økes med 25 prosent (NB! «Sikkerhetsventilen» med maksimalgrense for ligningsverdi til 30% av markedsverdi videreføres). 


Formuesskatten blir på den annen side redusert ved at bunnfradrag øker fra kr 151.000 til kr 200.000. Klasse 2 fjernes også, sik at ektefeller som lignes under ett for felles formue nå får dobling av alle innslagspunkter. Satser for formuesskatt videreføres, med skattesats 0,9% på trinn 1. Trinn 2 gir 1,1% formuesskatt og innslagspunkt kr 540.000.


Arv
Den forrige regjeringens forslag om å øke innslagspunktene i arveavgiften reverseres, mens forslaget om å innføre betalingsutsettelse for arveavgift i familieeide bedrifter opprettholdes.  Det foreslås dessuten å likestille samboere og gifte når det gjelder arveavgiftsfritak, ved å innføre fritak for avgift på arv fra samboer når samboerforholdet har vart minst to år.


Utvidelse av skattegrunnlag
Regjeringen følger opp Bondevik II-regjeringens forslag om å endre skattleggingen av telefon betalt av arbeidsgiver, innstramming i hjemme-PC-ordningen og oppheving av skattefritak for fri kost for ansatte på kontinentalsokkelen og hyretillegg.


Regjeringen foreslår i tillegg enkelte grunnlagsutvidelser ved å: • Innføre økt skatt på arbeidsgivers dekning av utgifter til arbeidstøy som er egnet til privat bruk, det vil si at fordelen skal verdsettes til full omsetningsverdi mot 60 prosent i dag.  Skattefritak for fri uniform og annet spesielt arbeidstøy (verne- og vareklær) videreføres.
 • Fjerne skattefritaket for fordelen av arbeidsgivers dekning av behandlingsforsikringer og sykdomsutgifter.

Næringsbeskatningen


Regjeringen foreslår å: • redusere lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med 5 prosentpoeng til 15 prosent,
 • knytte skjermingsrenten i skjermingsmetoden til 3-måneders statskasseveksler i stedet for til 5-årig statsobligasjonsrente (pt 2,1% for personlige aksjonærer og 2,9% for enkeltpersonforetak før skatt), og
 • øke øvre grense i jordbruksfradraget med 10.000 kroner til 71.500 kroner.

Regjeringen beholder følgende forslag fra Bondevik II-regjeringen: • endring av rederiskatteordningen i tråd med nytt EØS-regelverk,
 • endring i skattereglene ved innløsning av festet tomt m.m,
 • oppheving av begrensinger i reglene for underskuddfradrag, og
 • innføring av fradragsrett for aksjeeierkostnader med virkning fra 1. januar 2005.

Avgifter
Regjeringen foreslår innstramminger i avgifter på til sammen 1,3 milliarder kroner sammenlignet med Bondevik II-regjeringens forslag: • Årsavgiften for mopeder, traktorer og veterankjøretøy økes fra 185 til 365 kroner pr. kjøretøy.
 • Det innføres engangsavgift på lastebiler med tillatt totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn som tilsvarer 20 prosent av avgiften personbiler.
 • Årsavgiften for laste- og trekkbiler med tillatt totalvekt under 7,5 tonn økes fra 1.815 til 2.865 kroner pr. kjøretøy.
 • Grunnavgiften på engangsemballasje beholdes som varslet i Soria Moria-erklæringen, og avgiften gjeninnføres også på plastflasker.
 • Forslaget om å avvikle særavgiften på sjokolade- og sukkervarer fra 1. desember 2006 trekkes tilbake.
 • Avgiften på alkoholfrie drikkevarer beholdes som i dag.

Regjeringen varsler å ville arbeide videre med økt bruk av miljøavgifter i 2007-budsjettet.


Andre endringer
Regjeringen foreslår å: • Øke fradraget for fagforeningskontingent med 450 kroner til 2.250 kroner.
 • Det innføres et midlertidig unntak fra uttaksbeskatning for gaver fra næringsdrivende til frivillige organisasjoner i forbindelse med jordskjelvkatastrofen i Asia.

Videre foreslås det å opprettholde Bondevik II-regjeringens forslag om å: • Endre standardfradrag mm. for personer fra andre EØS-land.
 • Øke merverdiavgiftssatsen på matvarer fra 11 til 13 prosent.
 • Øke lav sats i merverdiavgiftssystemet fra 7 til 8 prosent.
 • Innføre merverdiavgift på teletjenester i utlandet.
 • Unnta dansetilstelninger for merverdiavgift.

NARF vil etter hvert omtale en del av forslagene nærmere i egne nyheter. Regjeringens egen omtale av de aktuelle saker kan du for øvrig lese her.


Noraudit sitt nyheitsbrev vedr statsbudsjettet 2006 les du her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon