Presseoppslag
17.03.2015 – Sunnmørsposten – Kronikk – Strir mot grunnleggande strafferettslege prinsipp
10.03.2015 – Møre – nettavis – Geir Høydalsvik om forslaget til nye saksbehandlingsreglar
10.03.2015 – Møre – Strir mot grunnleggande strafferettslege prinsipp
10.03.2015 – Møre-Nytt – Urovekkjande forslag frå Finansdepartementet


Kjelde: NARF

Forslaget til den nye skatteforvaltningsloven samler forvaltningsreglene for skatt og avgift i én felles lov, og erstatter ligningsloven og en rekke saksbehandlingsregler i merverdiavgiftsloven, særavgiftsloven m.fl. 

Hovedformålet med forslaget er å øke tilgjengeligheten for brukerne gjennom et helhetlig, systematisk og oversiktlig regelverk. Finansdepartementet mener dette vil styrke skattyternes rettssikkerhet. 

Departementet sier selv at skatteforvaltningsreglene i dag er «fragmentariske og lite oversiktlige». Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, vedtaksprosedyrer, klage og endring, opplysnings- og oppgaveplikter, kontrollhjemler, administrative sanksjoner, saksanlegg mv. Slike regler er gitt i mange ulike skatte- og avgiftslover, i ligningsloven og i forvaltningsloven. Det er også fastsatt et betydelig antall forskrifter i medhold av disse lovene. Det er etter departementets syn et sterkt behov for å gjøre dette regelverket mer oversiktlig og brukervennlig.

Departementet hevder at det ved utarbeidelsen av utkastet er lagt vekt på at løsningene som velges styrker skattyternes rettssikkerhet, og at det i begrenset grad er lagt opp til innholdsmessige endringer, utover det som er nødvendig for å harmonisere og samordne.

Blant de mest sentrale endringene er overgang til egenfastsettingssystem ved utligning av skatt, som innebærer at det ikke lenger er skattemyndighetene som skal fastsette ligningen. I stedet skal den skattepliktige selv fastsette denne. Skatteetaten skal kun kontrollere, ut fra egne prioriteringer. 

Videre endres prinsippene for ileggelse av administrativ reaksjon innenfor særlig merverdiavgiften (tilleggsavgift), slik at dette tilpasses ligningslovens regler. Dette innebærer å gå over fra subjektiv skyld (skyldansvar), til objektivt ansvar med unntaksregler.

NARFs viktigste innsigelser

I vårt høringssvar oppsummerer vi våre viktigste innsigelser slik:

«NARF finner det oppsiktsvekkende når departementet omtaler de her foreslåtte endringer som en kodifisering av gjeldende rett uten særlige materielle endringer. Slik NARF ser det er overgang fra dagens ligningssystem til det foreslåtte egenfastsettingssystemet, et systemskifte som må få betydelige konsekvenser for veiledning, endringsfrister, bruk av tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og ikke minst for sanksjonsreglene (tilleggsskatt) ved feil eller unnlatelser. 

Våre viktigste innsigelser til høringsnotatet er: 

  • Tilleggsskatt skal ilegges uten at det foreligger skyld. I et egenfastsettingssystem der den rapporteringspliktige forutsettes å kjenne regelverket og selv skal fastsette skjønnsmessige størrelser, er det i strid med grunnleggende strafferettslige prinsipper å ilegge tilleggsskatt uten skyld. Tilleggsskatt bør kun ilegges opplysningspliktige som gjør feil, og som samtidig har opptrådt kritikkverdig på en straffverdig måte. 
  • Veiledningsplikten i et egenfastsettingssystem kan ikke være knyttet opp mot skatteetatens arbeidsmengde. Det må være den opplysningspliktiges behov for bistand som må være førende for veiledningsplikten. 
  • Saksbehandlingstiden i skatteetaten har i den senere tid vært kritisert. Det bør innføres lovfestede passivitetsregler som bidrar til at skatteetaten har fremdrift og sluttfører saker innen rimelig tid. 
  • I forslaget til nytt regelverk åpnes det opp for at tvangsmulkt og overtredelsesgebyr kan ilegges samtidig for samme forhold. For opplysningspliktige er det utfordrende å skille mellom de to typer sanksjoner. Uansett bør samme forhold bare kunne sanksjoneres en gang. 
  • Endringsfristene endres til ugunst for både skatte- og avgiftspliktige. Det er uholdbart dersom den lojale opplysningspliktige skal måtte vente i hele 5 år for å være trygg på at skatte- og avgiftsrapporteringen ikke blir endret.  
  • Det er uheldig når større endringer som det her legges opp til ikke også er utredet og vurdert i form av en NOU.»

En sentral del av høringssvaret handler om unntak fra tilleggsskatt, hvor vi viser til at selv den aktsomme skattyter kan bli offer for blant annet hendelige uhell og misforståelser av både regelverk og skjemabruk. Departementet gir uttrykk for at unntakene fra tilleggsskatt skal benyttes i større grad. Etter NARFs oppfatning er løsningen da å lage sikkerhetsventiler i lovverket, ikke å gå fra et «kan»-system til et «skal»-regime. 

Etter NARFs vurdering er det uheldig å la praktiseringen av sanksjonssystemet fritt være opp til skatteetaten. Denne tilliten har dessverre ikke skatteetaten klart å ivareta på en god måte. 

Du kan lese hele høringssvaret ved å klikke her.

Finansdepartementets forslag til lov, begrunnelser og andre instansers høringssvar finner du ved å klikke her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon