Kjelde: Regnskap Norge

Selskapsskattesatsen reduseres
Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 25 prosent i 2016 og en videre reduksjon til 24 prosent i 2017. Ifølge skatteforliket skal satsen ned til 23 prosent i 2018.

Formålet med reduksjonene er å gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge og å styrke næringslivets konkurransekraft. Samtidig er det et mål å redusere faren for at selskaper flytter skattbare overskudd ut av Norge.

Personlige skattytere vil også nyte godt av reduksjonen i selskapsskattesatsen. Satsen det er snakk om gjelder alminnelig inntekt, og her videreføres at satsen skal være lik for personer og selskaper. Dette innebærer at også personlige skattytere får redusert satsen til 24 prosent i 2017.

Oppjusteringsfaktor og skjermingsrente for aksjeutbytte

Med virkning fra 2016 ble det innført en såkalt oppjusteringsfaktor for aksjeutbytte, som skal bidra til et beskatningsnivå som ligger over skattesatsen på alminnelig inntekt. Denne oppjusteringsfaktoren er i 2016 på 1,15 slik at skatt på utbytte i 2016 er 28,75 prosent. For 2017 er denne foreslått økt til 1,24 slik at skatt på utbytte i 2017 blir 29,76 prosent (24 x 1,24). 

Regjeringen følger også opp skatteforliket i Stortinget ved å foreslå høyere skjermingsrente i utbytteskatten. Skjermingsrenten foreslås økt med 0,5 prosentpoeng i forhold til dagens nivå. 

Aksjesparekonto

Det innføres en ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond. Her er poenget at gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen ikke skal skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen.

Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer.

Skattefri bilgodtgjørelse
I budsjettavtalen med KrF og Venstre ble det bestemt at skattefri bilgodtgjørelse reduseres fra kr 3,80 per km til kr 3,50. Les mer i artikkelen Verdt å merke seg om bilgodtgjørelse.

Trinnskatt
Trinnskatten er det som før ble kalt toppskatt, og skal sikre at høyere inntekter beskattes mer enn lave inntekter.

Satsene for trinnskatt foreslås justert, men Regjeringen mener endringene er av en karakter som gjør at de aller fleste får lavere skatt på sist tjente krone. Regjeringen viser til at det dermed blir mer attraktivt å jobbe litt ekstra.

Satsendringene gjennomføres ved at innslagspunktene for hvert trinn øker med 2,7 prosent, og økning i satsene.

Satsene for trinnskatt er foreslått fastsatt slik:

Trinnskatt

Forslag 2017

Sats 2016

Trinn 1 – innslagspunkt 2017 kr 164.100

0,93 %

0,44 % (innslag kr 159.800

Trinn 2 – innslagspunkt 2017 kr 230.950

2,41 %

1,7 % (innslag kr 224.900)

Trinn 3 – innslagspunkt 2017 kr 580.650

11,52 %

10,7 % (innslag kr 565.400)

Trinn 4 – innslagspunkt 2017 kr 934.050

14,52 %

13,7 % (innslag kr 909.500)

Verdsettingsrabatt i formuesskatten 
I 2017 foreslår regjeringen en verdsettingsrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler. For å likebehandle eiendeler og gjeld skattemessig, reduseres også gjelden som tilordnes aksjer og driftsmidler, med 10 prosent.

Verdsettingsrabatten økes til 20 prosent i 2018, i tråd med skatteforliket.

Næringseiendom beholder gjeldende rabatt på 20 prosent, og gjeld som tilordnes slik eiendom, reduseres med 20 prosent i 2017. Samlet sett kan endringene bidra til at mer av den private sparingen går til investeringer i næringsvirksomhet. Verdsettingsrabatt sekundærboliger var opprinnelig 20 prosent, men ble i budsjettavtalen redusert til 10 prosent.

Utsatt betaling av formuesskatt ved regnskapsmessig underskudd

Regjeringen foreslår å innføre en ordning med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Målet er å hjelpe eiere som får likviditetsproblemer som følge av formuesskatten.

Finansskatt

I skatteforliket ble det besluttet å beskatte finansbransjen hardere. Nå kommer detaljene, og det innføres en finansskatt på lønn (5 prosent) og overskudd.

Det som omtales som finansskatt på lønn er i praksis en tilleggssats på arbeidsgiveravgiften, og hjemles i folketrygdloven.

Skatt på overskudd gjennomføres ved at skatten på alminnelig inntekt for finansnæringen ikke reduseres fra 25 til 24 prosent.

Tømmerkonto innen skogbruk

Gjennomsnittsligningen for skogbruksinntekter i enkeltpersonforetak avvikles og erstattes med en ordning med tømmerkonto. Det innebærer 20 prosent årlig inntektsføring av tømmerinntekter etter mønster av gevinst- og tapskonto.

Regjerningen mener dette åpner for større utjevning av inntekter og større skatteutsettelse enn dagens ordning. 

 
Andre saker:

 • Startavskrivningene for maskiner avvikles.
 • Økt avskrivningssats til 30% for nullutslippkjøretøy, varebiler (saldogruppe c).
 • Fradragsgrense ved gaver til frivillige organisasjoner økes fra kr 25.000 til kr 30.000.
 • Fribeløp for beregning av arbeidsgiveravgift i veldedige og allmennyttige organisasjoner økes fra kr 55.000/550.000 til kr 60.000/600.000
 • Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid gjøres skattefri.
 • Den skattefrie grensen for kjøp av aksjer i bedriften der den ansatte jobber dobles til 3 000 kroner.
 • Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, nedre grense i reisefradraget, foreldrefradraget, særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms, maksimumsgrensen i fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning, jordbruksfradraget, fisker- og sjømannsfradraget og maksimal årlig sparing med BSU.
 • Skattefunn-ordningen utvides ved at beløpsgrensen for egenutført og innkjøpt forskning og utvikling (FoU) økes.
 • Det åpnes for at aksjeselskap kan få jordbruksfradrag. Samtidig fjernes bokravet for å få jordbruksfradrag.
 • Skattefritaket for investeringstilskudd i distriktene avvikles.
 • Utdelinger fra selskap med deltakerfastsetting (deltakerlignede selskap) som skriver seg fra gevinster som følge av erstatning ved skogvern, gjøres skattefrie.
 • Rederiskatteordningen utvides til å omfatte vindmøllefartøyer.
 • Det innføres en ordning som nøytraliserer merverdiavgiften i helseforetakene.


Skatte- og avgiftssatser for 2017

Klikk her for utskriftsvennleg versjon