Kjelde: NARF 
Nedenfor følger en oppsummering av forslagene på skatte- og avgiftsområdet. Enkelte av forslagene omtales nærmere i egne artikler. 


Oppheving av reglene om korreksjonsinntekt
Reglene om korreksjonsinntekt foreslås opphevet. Reglene har hatt som formål å sikre at inntekt som et aksjeselskap deler ut som utbytte, er skattlagt på selskapets hånd. Korreksjonsinntekten reverseres når overskuddet kommer til beskatning etter ordinære regler, og reglene påvirker derfor i hovedsak bare tidspunktet for skattlegging. 


Forslaget om opphevelse begrunnes i at reglene er svært kompliserte og at de legger store byrder på selskapene og ligningsmyndighetene. En oppheving av reglene om korreksjonsinntekt vil derfor innebære en betydelig forenkling. 


Det foreslås at korreksjonsinntekt som er beregnet til og med inntektsåret 2011, skal reverseres i løpet av en overgangsperiode. 


Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper
Les mer her.


Endringer i treprosentregelen i fritaksmetoden
Det foreslås å begrense treprosentregelen i fritaksmetoden til bare å gjelde utbytte. At gevinster på denne måten holdes utenfor treprosentregelen, innebærer blant annet at man slipper å foreta gevinst- og tapsberegning ved realisasjon av aksjer mv. 


I tillegg foreslås det å justere anvendelsesområdet for treprosentregelen på følgende punkter:  • Skattefrie utdelinger på andeler i deltakerlignede selskaper blir omfattet.
 • Selskaper hjemmehørende i utlandet som driver skattepliktig virksomhet i Norge og har skattefrie aksjeinntekter knyttet til denne virksomheten, blir omfattet.
 • Treprosentregelen skal ikke gjelde i konsernforhold. Unntaket i konsernforhold vil gjelde tilsvarende for utbytte til eller fra selskaper hjemmehørende i EØS, der dette er aktuelt.

Fjerning av lønnsfradraget for enkeltpersonforetak
Det foreslås å fjerne lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med ansatte. Lønnsfradraget er til nå blitt gitt ved beregning av eiers personinntekt fra næring og utgjør 15 prosent av samlede lønnsutgifter for de ansatte. Lønnsfradraget kan maksimalt redusere den beregnede personinntekten til 6 G.


Endringer for jordbruk, skogbruk og reindrift • I tråd med det som ble varslet i forbindelse med jordbruksforhandlingene, økes trygdeavgiften for jord- og skogbruk fra 7,8 til 11 prosent og jordbruksfradraget med om lag 17 prosent. Trygdeavgiften på næringsinntekt fra reindrift og reindriftsfradraget foreslås økt tilsvarende.
 • Inntekter fra utleie av og tjenesteyting med maskiner mv. skal kunne inngå i grunnlaget for jordbruksfradraget så lenge maskinene mv. brukes minst 60 prosent i egen jordbruksvirksomhet, mot 80 prosent tidligere.
 • Avskrivningssatsen for husdyrbygg i landbruket foreslås økt fra 4 til 6 prosent.
 • Skattereglene for investeringer i landbruket med støtte til bygdeutvikling (BU-støtte) endres innenfor det distriktspolitiske virkeområdet slik at investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr ikke skal anses som skattepliktig inntekt for mottakeren.

Endringer avskrivninger
I tillegg til økningen i avskrivningssatsen for husdyrbygg i landbruket (jf. forrige avsnitt) foreslås det at driftsmidler i saldogruppen for bygg og anlegg skal kunne avskrives med en forhøyet avskrivningssats på 10 prosent dersom brukstiden ikke anses å overstige 20 år. Videre foreslås det å presisere i skatteloven at hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv. skal avskrives i bygg- og anleggsgruppen. 


Det foreslås også å presisere i skatteloven at anlegg for overføring og distribusjon av kraft samt elektroteknisk utrustning skal avskrives i saldogruppe g med en sats på 5 prosent selv om det benyttes i annen virksomhet enn kraftforetak. 


Fjerning av særfradraget for store sykdomsutgifter
Særfradraget for store sykdomsutgifter foreslås faset ut over 3 år fra og med 2012. Utgifter til tannhelse, bolig og transport tas ut av ordningen fra 2012. Samtidig skal ingen nye brukere komme inn i ordningen. 


De frigjorte midlene i 2012 skal brukes til å styrke folketrygdens refusjonstakster til tannbehandling, Husbankens tilskuddsordning for etablering og tilpasning av bolig, bilstønadsordningen for gruppe 2-biler for barn og unge, samt Diabetesforbundets arbeid med motivasjonsgrupper og for å oppdage diabetes tidlig. Frigjorte midler i 2013 og 2014 som kommer fra avviklingen av de resterende delene av ordningen, skal fordeles på eksisterende ordninger på utgiftssiden i samråd med brukerorganisasjonene. 


Formuesskatt
Det foreslås å øke innslagspunktene i formuesskatten fra 700 000 kroner til 750 000 kroner for enslige og fra 1 400 000 kroner til 1 500 000 kroner for ektepar. Videre foreslås det å øke ligningsverdiene av fast eiendom i utlandet og fritidseiendom med 10 prosent. 


Eiendomsskatt – nytt utskrivningsalternativ
Det foreslås et nytt utskrivingsalternativ i eiendomsskatten, hvor kommunene skal kunne skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen unntatt verk og bruk og annen næringseiendom. Dette vil gi kommunene mulighet til å skattlegge boliger mv. samtidig som næringsvirksomhet i kommunen skjermes. 


Eiendomsskatt – kraftverk
Det foreslås å øke maksimumsgrensen i eiendomsskatten for kraftverk med 5 prosent i eiendomsskatteåret 2012 og med ytterligere 11 prosent i eiendomsskatteåret 2013. Samtidig foreslås det at kapitaliseringsrenten settes til 4,5 prosent i inntektsåret 2011 (eiendomsskatteåret 2013). 


Eiendomsskatt – bruk av formuesverdier
Regjeringen varsler at det vil bli vurdert å åpne for at kommunene skal kunne benytte formuesverdiene for bolig mv. som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt. 


Merverdiavgift – garantireparasjoner for utenlandsk oppdragsgiver
Det foreslås å gjeninnføre fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført i Norge for næringsdrivende hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet. De utenlandske næringsdrivende har siden 1. januar 2010 søkt om refusjon av merverdiavgiften på slike garantireparasjoner. 


Merverdiavgift – pliktig elektronisk levering av omsetningsoppgaven
Det legges opp til at elektronisk levering av omsetningsoppgave for merverdiavgift skal bli den alminnelige, pliktige leveringsformen. 


Det vil fortsatt etter søknad kunne gis samtykke til levering på papir. Leveres omsetningsoppgave på papir uten samtykke, vil avgiftsmyndigheten kunne ilegge avgiftssubjektet forhøyet utgående merverdiavgift. 


Avgifter
Det foreslås at merverdiavgiftssatsen på matvarer økes fra 14 til 15 prosent. På den annen side foreslås det å avvikle matproduksjonsavgiftene.


Omregistreringsavgiften reduseres
Det foreslås at omregistreringsavgiften for typiske næringskjøretøy reduseres med 20 prosent i gjennomsnitt. Det foreslås at avgiftssatsene for tilhengere reduseres med 44 prosent reelt, mens avgiftssatsene for lastebiler, varebiler reduseres med 17 prosent reelt. 


Andre endringsforslag • Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3 660 til 3 750 kroner.
 • Fradraget for reiser mellom hjem og arbeid økes for dem som har de lengste arbeidsreisene ved at grensen for overgang mellom satsene på 1,50 kroner og 0,70 kroner økes fra 35 000 til 50 000 km per år.
 • For å unngå at gifte uførepensjonister mv. må betale skatt på minstepensjon økes den skattefrie nettoinntekten til 107 600 kroner i 2011 og 112 200 kroner i 2012.
 • I Oslo har det lenge vært ligningspraksis å gi enslige forsørgere skattebegrensning på gunstigere vilkår enn det som følger av skatteloven og skattevedtaket, og som følges i resten av landet. Denne praksisen vil bli avviklet gradvis fra og med inntektsåret 2012.
 • Utleie av del av egen tomannsbolig likebehandles skattemessig med andre boliger. Det vil si at bare inntil halvparten av hele tomannsboligen vil kunne leies ut skattefritt.
 • Innslagspunktene i arveavgiften opprettholdes nominelt i likhet med en del andre beløpsgrenser.
 • Det gjennomføres enkelte endringer i skattereglene for Svalbard for å motvirke skatteomgåelser og sikre at reglene er godt tilpasset internasjonale rammebetingelser.
 • Det foreslås reduserte gebyrer for tollkreditt.
 • Fra 1. januar 2012 blir system for handel med klimagasskvoter for luftfarten innført. Forslaget innebærer at også utenriks luftfart blir omfattet av CO2-priser.
 • Avgiftene på klimagassene HFK og PFK utvides og økes til nivå med CO-avgiften på mineralolje (lett olje og diesel).
 • Skattefritaket for AS Vinmonopolet oppheves samtidig som vinmonopolavgiften avvikles.

***


Alt om statsbudsjettet 2012, se http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2012/.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon