Kjelde: NARF
Etter gjeldende rett gis skattyter inntektsfradrag med inntil 12 000 kroner per år for pengegaver til frivillige organisasjoner i Norge som oppfyller nærmere lovbestemte vilkår. EFTAs overvåkingsorgan ESA har i en grunngitt uttalelse fra desember 2009 anført at den norske gavefradragsordningen er i strid med EØS-avtalens artikkel 40. Begrunnelsen er at støtteordningen er utformet som et personskattetiltak som diskriminerer givere i Norge som vil støtte utenlandske organisasjoner.


Regjeringen meddelte ESA våren 2010 at den vil fremme forslag om å endre skatteloven slik at personer som skatter til Norge gis fradragsrett for gave gitt til tilsvarende organisasjoner innenfor EØS-området.


Regjeringen mener det samtidig oppstår behov for enkelte generelle innstramminger i fradragsordningen. Av administrative grunner foreslår Regjeringen å fjerne fradragsrett for gaver til mindre tros- og livssynssamfunn uten nasjonalt omfang. Dette vil berøre organisasjoner som mottar om lag tre prosent av det totale beløp som gis til tros- og livssynssamfunn i dag.


Etter gjeldende rett gis det blant annet fradrag for gaver til organisasjoner med kulturvern som formål. Regjeringen foreslår også at Finansdepartementet gis forskriftshjemmel til å fastsette bestemmelser om hvilke områder innenfor kulturvern som skal kvalifisere for å komme inn under gavefradragsordningen. Bakgrunnen er at kulturbegrepene i Europa er mangfoldige og uoversiktlige, og det kan derfor være behov for å få en klar og stram nok avgrensing av hva som ligger i begrepet. Det ventes ikke at en slik presisering vil avskjære noen av de organisasjonene som mottar støtte på dette grunnlag i dag fra fortsatt å være støtteberettiget.


Utvidelsen av ordningen til organisasjoner i EØS-området gis virkning allerede fra inntektsåret 2010, mens innstramningene gis virkning fra inntektsåret 2011.


Regjeringen foreslår dessuten at Skattedirektoratet hvert år skal offentliggjøre en liste over hvilke frivillige organisasjoner som har mottatt fradragsberettigede gaver etter skatteloven § 6-50, og samlet gavebeløp den enkelte organisasjon har mottatt. Innsyn i slike opplysninger mener Regjeringen er en forutsetning for en demokratisk kontroll med fradragsordningen.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon