Kjelde: NARF

 

Framveksten av ny teknologi og økende handel over landegrensene gjør at stadig flere tjenester som for eksempel bøker, musikk, filmer og programvare, selges over internett til norske privatpersoner. Andelen av forbruket som går til elektroniske tjenester må ventes å øke i årene framover. Siden dagens merverdiavgiftsregler innebærer at det må betales merverdiavgift ved kjøp av slike tjenester fra norske leverandører, mens tilsvarende tjenester kan kjøpes uten merverdiavgift fra utlandet, oppstår det en betydelig konkurransevridning i disfavør av leverandører som er etablert i Norge. Derfor foreslår Regjeringen at det skal betales merverdiavgift med ordinær merverdiavgiftssats på 25 prosent uavhengig av om tilbyderen er etablert utenfor eller innenfor det norske merverdiavgiftsområdet.– Jeg er godt fornøyd med at vi nå får et regelverk hvor det for merverdiavgiften ikke spiller noen rolle om tjenestene kjøpes i eller utenfor Norge. Vi tetter et hull i avgiftssystemet som over tid ville ha bidratt til å undergrave merverdiavgiftssystemet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.


Ingen endring for næringsdrivendes kjøp av tjenester fra utlandet
For næringsdrivende som kjøper elektroniske tjenester fra utlandet,innebærer forslaget ikke noen endring. Disse skal beregne og betale merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet.(Såkalt snudd avregning).


Utenlandske næringsdrivende må registrere seg i Norge etter en forenklet ordning ved salg til norske privatpersoner 
Forslaget innebærer at det blir nødvendig å registrere utenlandske leverandører som ikke allerede er etablert innenfor merverdiavgiftsområdet. Som alternativ til dagens ordning med norsk representant vil Finansdepartementet arbeide med en forenklet registreringsordning på linje med den som er etablert i EUs merverdiavgiftsregelverk. Denne ordningen har vist seg å fungere godt i EU.
Det tar noe tid å få på plass de praktiske og tekniske forhold for en slik forenklet ordning. Derfor vil merverdiavgiftsplikten for elektroniske tjenester fra utlandet først tre i kraft fra 1. juli 2011.


Les mer her

Klikk her for utskriftsvennleg versjon