Uførepensjonistar er ikkje omfatta av forslaget. Dagens skattebegrensningsregel blir derfor vidareført for uførepensjonistar. Det er venta nye reglar for desse på eit seinare tidspunkt. Uførepensjonistar med inntekt over kr 300.000 får skatteauke.

 

Auken i trygdeavgift for pensjonsinntekter frå 3,0 til 4,7 prosent er grunngitt med å finansiere den gunstigare skattlegginga av AFP og lønnsinntekter i tillegg til pensjon.

 

Kjelde: NARF

 

Skattefradraget nedtrappes bare mot pensjonsinntekt. Marginalskatten på arbeidsinntekter og kapitalinntekter skal gjennom dette reduseres til samme nivå som for rene lønnstakere.

Skattefradraget graderes etter pensjonsgraden i folketrygden, eventuelt andel av full AFP. Dermed skal man unngå at personer med høy opptjening kan få et større skattefradrag ved å ta ut delvis pensjon.


I motsetning til dagens skattebegrensningsregel, vil det nye skattefradraget fastsettes uavhengig av inntekten til ektefelle eller samboer.


Regjeringen foreslår samtidig å øke trygdeavgiften for pensjonsinntekt fra 3,0 til 4,7 prosent og å avvikle særfradraget for alder.  


Det forventes fra Regjeringens side at om lag 60 prosent av AFP- og alderspensjonistene får redusert skatt. Lettelsen skyldes dels at mange gifte pensjonister får en større skattereduksjon enn i dag, dels at skattefradraget ikke avkortes mot kapital- eller arbeidsinntekt.


Om lag 10 prosent av AFP- og alderspensjonistene forventes å få uendret skatt. Gjennomsnittlig bruttoinntekt er relativt lav blant dem som får skattelettelse og uendret skatt (238 900 kroner). Blant de 113 500 AFP- og alderspensjonistene som får en lettelse på over 10 000 kroner (17 prosent av alle AFP- og alderspensjonister), er den gjennomsnittlige bruttoinntekten om lag 202 900 kroner.


Om lag 30 prosent av AFP- og alderspensjonistene kan få økt skatt. De dette gjelder mener Regjeringen har generelt god skatteevne og relativt stor formue og kapitalinntekt. Gjennomsnittsinntekten blant dem som får skatteskjerpelser er relativt høy (403 900 kroner), og inntekten er høyere jo større skjerpelsen er. Blant de 43 000 pensjonistene (7 prosent) som får en skatteskjerpelse på over 10 000 kroner, er gjennomsnittsinntekten om lag 604 000 kroner.


Mottakere av andre trygdeytelser enn alderspensjon
Regjeringen foreslår å videreføre gjeldende skattebegrensningsregel, med enkelte justeringer, for mottakere av uførepensjon, overgangsstønad for enslige forsørgere, etterlattepensjon, pensjon til tidligere familiepleier og supplerende stønad til personer med kort botid i Norge, samt å videreføre den særskilte regelen om skattebegrensning ved liten skatteevne.


Særfradraget for uførhet foreslås økt med 12 000 kroner i året utover lønnsjustering. Dette skal blant annet kompensere for økt trygdeavgiftssats, jf over. 


Skattereglene for uføre vil vurderes på nytt i forbindelse med forslag til ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre.


Mer informasjon om nytt skatteopplegg


Les mer på www.statsbudsjettet.no:


Klikk her for utskriftsvennleg versjon