Kjelde: NARF


Kvadratmetersatsen fra skatteetaten skal multipliseres med arealet på næringseiendommen, som dermed utgjør formuesgrunnlaget. Formuesverdien settes så til 40 prosent av dette.


Fastsatt formuesverdi skal maksimalt utgjøre 60 prosent av eiendommens faktiske omsetningsverdi, basert på salg, takst eller verdivurdering fra eiendomsmegler.


Kvadratmeterprisen skal differensieres på grunnlag av beliggenhet og eiendomstype.


Forslaget omfatter alle typer næringseiendom, herunder kontorlokaler, fabrikker, tomter, parkeringshus, butikker, verksted mv.


Bolig- og fritidseiendom faller utenfor virkeområdet til sjablonmetoden, inkludert bolig- og fritidseiendom som leies ut i næringsvirksomhet, andel i boligselskap, aksjeleiligheter mv. Utenfor sjablonmetoden faller også jordbrukseiendom, skog og kraftanlegg.


Prinsipielt ønsker departementet at også næringseiendom i utlandet skal omfattes av verdsettelsesmetoden. I og med at det vil være komplisert å fastsette differensierte kvadratmetersatser for denne gruppen næringseiendom, ønsker departementet å vurdere dette nærmere.


Der hvor næringseiendom delvis leies ut og delvis ikke leies ut, skal verdsettelsesmetode bestemmes ut fra hva hoveddelen blir benyttet til.


Forskriftsregler vil bli sendt på høring i 2010. Det foreslås ikrafttredelse fra 2010. Til dette er det å bemerke at departementet ikke sier noe om hvordan verdsettelse av eiendom i ikke-børsnoterte selskaper skal gjennomføres.


Les mer her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon