Kjelde: NARF


Etter forslaget skal ligningsverdien beregnes ut fra boligens areal multiplisert med en kvadratmetersats. Denne kvadratmetersatsen skal være differensiert ut fra boligtype, areal, byggeår og geografisk beliggenhet. Nye boligformuesberegninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) skal være grunnlaget for kvadratmetersatsene.


Satsene vil bli oppdatert årlig i takt med prisutviklingen på bolig, og departementet mener derfor at forslaget er robust for endringer i boligprisene. For skattyters primærbolig settes kvadratmetersatsen til 25 prosent av beregnet kvadratmeterpris. For andre boliger (typisk utleiebolig utenfor næring og pendlerbolig) settes kvadratmetersatsen til 40 prosent av beregnet kvadratmeterpris.


Det beholdes en såkalt sikkerhetsventil for primærbolig og fritidseiendom, slik at skattyter kan kreve å få nedsatt ligningsverdien dersom det dokumenteres at den er høyere enn 30 prosent av eiendommens omsetningsverdi. For andre boliger (sekundærboliger) settes sikkerhetsventilen til 60 prosent av eiendommens omsetningsverdi.


Bakgrunnen for forslaget er at gjeldende ligningsverdier etter departementets skjønn ikke ivaretar behovet for et enhetlig takstgrunnlag. Forholdet mellom en eiendoms omsetningsverdi og ligningsverdi varierer betydelig, både mellom landsdeler og innenfor den enkelte kommune. Det nye verdsettingssystemet er ment å gi vesentlig bedre sammenheng mellom ligningsverdier og omsetningsverdier enn i dag, og ha gode fordelingsvirkninger.


Forslaget må ses i sammenheng med økningen av bunnfradraget til 700.000 kroner
(1.400.000 kroner for ektefeller), og at primærbolig fjernes fra formuestillegget i skattebegrensningsregelen.


Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2010.


Les mer om forslaget her. 


Beregn hva ny ligningsverdi vil bli med hjelp av Finansdepartementets boligkalkulator.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon