Kjelde: Regnskap Norge

I forbindelse med innføring av a-ordningen ble det besluttet at honorarer til selvstendig næringsdrivende som etter gjeldende regler skal innrapporteres av utbetaler i kode 401 i lønns- og trekkoppgaven, ikke lenger skal innrapporteres som del av rapporteringsmåten lønn og pensjoner er underlagt. Slike honorarer skal i stedet rapporteres i eget skjema. Nærmere informasjon om skjema, formater og spesifikasjoner for den nye oppgavetypen vil Skattedirektoratet gi nærmere informasjon om i løpet av desember i år.

Høsten 2015 vil det bli åpnet for test av den nye innsendingsløsningen. All innrapportering skal skje via Altinn. 

Oppgaveplikten vil ut fra gjeldende regelverk omfatte den som selv eller gjennom andre har utbetalt vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art, jf ligningsloven § 5-2, nr. 1 bokstav f (no oppheva) og § 5-9 bokstav i (gjeldende fra 1/1-2015). Denne oppgaveplikten er i dag begrenset gjennom samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt, hvor det blant annet fremgår at oppgaveplikten ikke gjelder nevnte tjenester når mottakeren driver selvstendig næringsvirksomhet fra fast forretningssted i Norge. 

Hvordan registrere grunnlag for oppgaveplikten?
Mange regnskapsbyråer registrerer i dag de som er aktuelle for å bli innberettet i 401-koden i lønnssystemet. I og med at rapporteringen ikke blir en del av a-meldingen, kan det være fornuftig å allerede nå planlegge hvordan de aktuelle næringsdrivende skal holdes rede på i 2015. Hvilke systemleverandører som vil inkludere det nye skjemaet har vi foreløpig ingen oversikt over, og det er derfor heller ikke mulig å gi et klart råd om hvordan aktuelle næringsdrivende bør holdes rede på.

Dersom det er mulig å kode aktuelle tjenesteleverandører i regnskapssystemet, kan dette være beste løsning for å holde oversikt over hvem de er.

Beløpet som skal innberettes blir sannsynligvis endret til samlet fakturert beløp eksklusive merverdiavgift, jf mer om dette nedenfor. I så fall skal det være mulig å summere beløpene fra leverandørspesifikasjonen (leverandørreskontroen).

Aktuelt med endringer?
I NARF har vi vært kritiske til innberetningsplikten i 401-koden i mange år, noe som ved flere anledninger er tatt opp med både Skattedirektoratet, departementer og politikere, herunder med nåværende regjering.

I brev om saken 30. juni i år til Skattedirektoratet påpekte vi følgende:

  • Innberetningsplikten omfatter kun enkeltpersonforetak som yter aktuelle tjenester, noe som favoriserer leveranser fra leverandører organisert med andre foretaksformer.
  • Vurderingen av hva som er fast forretningssted er vanskelig, og innebærer i realiteten at kjøper av tjenester må ha inngående kjennskap til sine leverandører.
  • Med dagens tekniske hjelpemidler og registeropplysninger i Enhetsregisteret er det utidsmessig å stille krav til betjent kontorlokale. 
  • Innenlandske og utenlandske tjenesteleverandører behandles forskjellig hva angår kriteriene for fast forretningssted.
  • Honorar som skal innberettes (utbetalinger ekskl mva) kan ikke hentes fra standardiserte rapporter i regnskapssystemene.
  • I og med at beløpene som skal innberettes er utbetalinger ekskl mva, kan det normalt sett heller ikke utarbeides egenproduserte rapporter i regnskapssystemene over utbetalinger.
  • Oppgavefristen 31. januar er ikke mulig å overholde, da dette forfaller før frist for ferdigstillelse av leverandørspesifikasjon, altså før et ferdig ført, avstemt og periodisert regnskap foreligger.

NARFs brev og argumentasjon kan du lese i sin helhet ved å klikke her.

Med bakgrunn i de ovennevnte forhold anbefalte vi at oppgaveplikten heller innrettes mot oppdragstakere som ikke er registrert i Enhetsregisteret. I tillegg må det fortsatt være mulig å innberette honorarer frivillig.

Skattedirektoratet har i et svar til NARF sagt at det ikke er mulig å endre kriteriene for innberetning for 2015, men direktoratet vil vurdere alternativer med tanke på senere år. Derimot skal Skattedirektoratet ha foreslått overfor Finansdepartementet at Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt får inn en presisering om periodisering og beløpet som skal innberettes. Det som foreslås er at med «utbetalinger» menes egentlig samlet fakturert beløp eksklusiv mva fra tjenesteleverandøren. Sistnevnte medfører at beløpet som skal innberettes kan summeres med hjelp av innregistrerte fakturaer fra leverandørspesifikasjonene (leverandørreskontroen), jf bokføringsforskriften § 3-1 nr 8.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon