Kjelde: NARF


Hovedregelen er som i dag at arbeidsgiver har plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan der arbeidstaker er forhindret fra å jobbe. Det er imidlertid gjort unntak for tilfeller der det er åpenbart unødvendig å utarbeide en plan. Oppfølgingsplanen skal utarbeides snarest mulig og senest innen 4 uker (mot 6 uker som var maksimum tidsfrist tidligere).


Oppfølgingsplanen skal også sendes sykmelder, med andre ord legen. Dette skal skje senest 4 uker etter at oppfølgingsplanen er utarbeidet.


Arbeidsgivere er også pliktig til å innkalle arbeidstaker til et dialogmøte vedrørende oppfølgingsplanen. Dette skal skje senest innen syv uker (mot 12 uker tidligere) etter at arbeidstaker ble sykmeldt. Plikten til å innkalle til dialogmøte er ved regelendringene utvidet fra å gjelde de som er helt sykmeldt til også å gjelde for de som er delvis sykemeldte.


Når arbeidstaker har vært borte i 9 uker skal arbeidsgiver også gi melding til NAV om hvorvidt reglene om oppfølgingsplan og dialogmøte er overholdt. I tillegg skal det gis opplysninger om legen er innkalt til og har deltatt i dialogmøtet. Arbeidsgiver skal samtidig sende oppfølgingsplanen til NAV. Det vil ikke bli sendt påminnelse fra NAV.


Det som særlig er verdt å merke seg som arbeidsgiver er at NAV er gitt myndighet til å ilegge et gebyr på kr 5 160 (6 x R (R = rettsgebyret)) dersom arbeidsgiver ikke følger opp de ovennevnte pålegg. Før gebyr ilegges vil NAV sende varsel med frist på 3 uker til å rette opp i eventuelle manglende tiltak i tråd med ovennevnte.


De her nevnte endringer i arbeidsmiljøloven (aml) § 4-6 tredje og fjerde ledd og folketrygdloven § 25-2 vil gjelde fra og med 1. juli 2011.


Rapporteringsskjema og oppfølgingsplan kan sendes elektronisk til NAV. Dette skjer via Altinn. Det er derfor viktig at Altinn-rollen blir delegert til aktuelle nøkkelpersoner. Mer informasjon finner du på www.nav.no


 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon