Kjelde: Skatteetaten


Arbeidsgiver plikter å innhente skattekort for sine ansatte før inntektsårets begynnelse, og forsikre seg om at skattekortopplysningene er oppdaterte før hver lønnskjøring slik at forskuddstrekket blir foretatt etter siste beregnede skattekort.


I stedet for skattekort vil arbeidstaker i desember 2013 motta en skattetrekksmelding med informasjon om sitt skattekort for 2014. Skattetrekksmeldingen skal ikke leveres arbeidsgiver.


Arbeidstaker må fortsatt kontrollere at grunnlaget for beregning av skattetrekket stemmer og i tilfelle endre skattekortet. Når arbeidstaker har endret skattekortet, vil han motta en ny skattetrekksmelding.
Arbeidsgiver får så melding om at skattekortet er endret slik at det siste skattekortet kan hentes.
Informasjon om hvordan skattetrekket skal endres fremgår av skattetrekksmeldingen. For mer informasjon om elektronisk skattekort, se skatteetaten.no.


Beløpsgrense for frikort for skoleungdom er kr 39 950. Frikort kan bestilles på www.skatteetaten.no/frikort.


For ytterligere informasjon om skattetrekk og forskuddsskatt for 2014, se www.skatteetaten.no/kunngjoringer.


På grunnlag av forventet prisvekst på boligeiendommer, er det ved utskriving av skattekort for 2014 lagt til grunn en økning av likningsverdien for boliger med 9,2 prosent og for sekundærbolig med 56 prosent.


Arbeidsgiver skal trekke skatt i samsvar med skattekortet. Dersom arbeidsgiver ikke har tilgang til skattekortopplysningene (for eksempel fordi opplysningene ikke er tilgjengelig i Altinn) og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått opplysningene (for eksempel fra arbeidstaker), skal forskuddstrekket gjennomføres etter det siste tilgjengelige skattekortet for inntektsåret.
Dersom arbeidsgiver ikke har tidligere skattekort for inntekståret, skal det foretas forskuddstrekk med 50 prosent av lønn, sykepenger, foreldrepenger, dagpenger under arbeidsløshet og arbeidsavklaringspenger, og 30 prosent av pensjons- og andre trygdeytelser. Dersom skattekort for det nye året ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått skattekortopplysningene,  skal forskuddstrekk i januar gjennomføres etter det siste beregnede skattekortet for året før. Arbeidstaker kan be arbeidsgiver trekke mer skatt enn skattekortet viser.


Er det uklart om arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk etter tabell eller prosent, må dette avklares med skattyter. Dersom arbeidsgiver ikke får avklart om han skal trekke etter tabell eller prosent, skal arbeidsgiver trekke etter prosent.


Minstegrensene for forskuddstrekk per oppgjørsperiode er kr 200 for trekkbeløp og kr 1 000 for trekkpliktige ytelser. Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 6 000. Private arbeidsgivere kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 6 000. Trekktabellene ligger på skatteetaten.no/skattekort.


Ved tabelltrekk i pensjon skal månedstabell for pensjon benyttes. Ved andre trekkperioder enn månedlig skal tabellen brukes forholdsmessig.


For sjøfolk med krav på særskilt fradrag (sjømannsfradrag) i inntekten om bord, skal arbeidsgiveren trekke fra 29 prosent i bruttoinntekten, maksimalt kr 4 200 per måned, ved beregning av forskuddstrekket.


Se skatteetaten.no for trekktabeller, dokumentasjon og program for beregning av skattetrekket.


Oslo, 18. desember 2013

Klikk her for utskriftsvennleg versjon