Forslaget er nærare omtalt på regjeringa si nettside om Revidert nasjonalbudsjett, gjengitt her:

«Søknad om støtte til ulønnet arbeid kan inngå som en del av skattefunnsøknaden og vil være begrenset av maksimalgrensen for støtte gjennom Skattefunn. For 2005 foreslås det lagt til grunn en timesats for ulønnet arbeid på kr 500,-. Det foreslås fastsatt et beløpsmessig tak på støttegrunnlaget for ulønnet arbeidsinnsats i prosjektet per år. Det foreslås at inntil halvparten av totalt støttegrunnlag på 4 millioner kroner (maksimalsatsen for prosjekt utført av virksomheten selv) kan utgjøre verdien av ulønnet innsats i prosjektet. Dette innebærer at opptil 400 000 kroner vil kunne tildeles den enkelte virksomhet i støtte for dokumentert ulønnet arbeidsinnsats. Tilskuddet vil være skattefritt.


Tilskuddsordningen skal administreres av Norges forskningsråd og samordnes med behandlingen av søknader til den ordinære skattefunnordningen. Nærings- og handelsdepartementet vil utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen. Fordi tilskuddsordningen innebærer nye støtteelementer i forhold til den ordinære skattefunnordningen må den notifiseres til EFTAs overvåkningsorgan ESA.


Regjeringen foreslår også å etablere en kompensasjonsordning for de som kan dokumentere å ha krevd skattefradrag for ulønnet arbeidsinnsats i 2002 og 2003, men hvor støtten er blitt krevd tilbakebetalt eller fradrag er blitt nektet. Det vises til omtale av dette forslaget under Moderniseringsdepartementets kapittel 1500, post 73. Det foreslås satt av en samlet ramme på 70 millioner kroner til de to ordningene knyttet til ulønnet forskningsinnsats, henholdsvis 60 millioner kroner til en rammestyrt tilskuddsordning over Nærings- og handelsdepartementets budsjett og 10 millioner kroner til en kompensasjonsordning for tidligere saker over Moderniseringsdepartementets budsjett. Bevilgningene til disse ordningene må sees i sammenheng, og Regjeringen vil komme tilbake til en eventuell omdisponering mellom ordningene i omgrupperingsproposisjonen høsten 2005. Ordningenes administrative kostnader skal dekkes innenfor disse bevilgningene. Til administrasjon av tilskuddsordningen for ulønnet arbeidsinnsats er det foreløpig avsatt 5 millioner kroner, men det tas forbehold om at dette beløpet må justeres i forhold til de faktiske administrative kostnader.


På denne bakgrunn foreslås det bevilget 60 millioner kroner under kapittel 928 FoU i næringslivets regi, post 71 Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats. Det foreslås at bevilgningen tilføyes stikkordet «kan overføres».


Det vises til nødvendig endringsforslag i skatteloven for å kunne iverksette ordningen, jf. omtale og forslag i Ot.prp. nr. 92 (2004-2005)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon