Henta frå www.skattefunn.no:


«I 2004-utgaven av Lignings-ABC heter det at det må oppstilles et krav om at det skal føres et eget prosjektregnskap som viser medgåtte timer for FoU-personale fordelt per person og andre prosjektrelaterte kostnader. Det heter at timeregnskapet skal vise dato, antall timer per dag og hvilke arbeidsoppgaver som er utført. At det skal føres et timeregnskap som viser antall timer pr. dag er ment å være en presisering av hva som bør kreves av timelistene. SkatteFUNN-ordningen har imidlertid vært i en oppstartfase og det har vært en del usikkerhet knyttet til hvor detaljerte timelister skattyter plikter å føre.


På denne bakgrunn har Skattedirektoratet sagt at likningsmyndighetene for inntektsåret 2004 (og tidligere år) bør akseptere også timeregnskap som er mindre detaljerte enn de krav som oppstilles i Lignings-ABC dersom skattyter sannsynliggjør at de oppførte timene er utført i prosjektet.»


Se forøvrig Lignings-ABC.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon