Kjelde: Regnskap Norge

Hovedregelen i skatteloven er at alle lønnsinntekter er å anse som skattepliktig inntekt, jf skattel. §§ 5-1og 5-10. Som de fleste er kjent med gjelder det unntak for skatteplikt for lønnsutbetalinger på inntil kr 1.000 utbetalt til en person fra samme arbeidsgiver i løpet av ett inntektsår. Hva gjelder arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig kan det utbetales lønn med inntil kr 4.000 i året til personer.

For utøvere og tillitsvalgte i skattefrie organisasjoner (f. eks. idrettsforeninger), herunder veldedige og allmennyttige organisasjoner, går skattefritakene enda lenger. Lønnsutbetaling på inntil kr 4.000 i året fra en organisasjon er på lik linje med lønnsarbeid i hjemmet, skattefri for den personen som mottar lønnen. Når en skal se hen til grensebeløpet ser en bort fra andre trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Overstiger lønnsutbetalingen kr 4.000 vil hele inntekten bli skattepliktig for mottaker, ikke bare det overskytende.

Hva gjelder trekkfrie utgiftsgodtgjørelser kan dette utbetales skattefritt med inntil kr 10.000 i året. De trekkfrie ytelsene kan være fri transport til og fra arrangementer, kost og losji, fritt utstyr mv. Det samme gjelder for trekkfri utgiftsgodtgjørelse (kr 10.000) som utbetales til person i lønnet stiling i organisasjonen.

Unntakene fra skatteplikt som nevnt over gjelder ikke for næringsdrivende.

I tillegg til de ovenfor nevnte skattefrie utbetalingene kan fordel i form av arbeidsgivers dekning av arbeidsreise også utbetales skattefritt dersom skattyters øvrige lønn og godtgjørelse fra organisasjonen ikke overstiger kr 45.000. Det er krav om at reiseregningen må være legitimert for at utbetalingen skal kunne gjennomføres skattefritt.

Reiseregningen må inneholde:

  • arbeidstakerens navn, adresse og underskrift
  • dato for avreise og hjemkomst for hver reise
  • hensikten med reisen
  • opplysninger om reiseruten med angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer.
  • opplysninger om totalt kjørt distanse beregnet på bakgrunn av bilens kilometerteller ved oppstart og avslutning av reisen.

Les mer om skattefrie utbetalinger til utøvere og tillitsvalgte i skattefrie organisasjoner på skatteetatens hjemmesider.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon