Kjelde: Regnskap Norge

Nedenfor finner du omtale av:

  • forebygging av skader og sykdom
  • massasje mv mot muskelspenninger og «musesyke»
  • personlig treningskort
  • felles trening som velferdstiltak
  • eget trimrom på arbeidsplassen
  • subsidiering av treningsutstyr

Hvordan disse tiltakene behandles skattemessig varierer. Det er dessuten viktig å være oppmerksom på forutsetningene for eventuelt skattefritak.

Spesielt belastende arbeidsoppgaver
For bedrifter som har yrkesgrupper med spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil treningsordninger mv. som på profesjonelt grunnlag har til hensikt å forebygge skader og sykdom, samt å forebygge belastningslidelser blant de ansatte i bedriften og som gjennomføres i samarbeid med fysioterapeuter e.l., kunne gjennomføres uten fordelsbeskatning for de ansatte.

For at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel for de ansatte, er det en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget mv. Videre er det en forutsetning at treningsordningen mv. ikke omfatter mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge arbeidsfremkalte skader og sykdom hos den ansatte.

Generelle treningsordninger uten spesialtilpasset treningsprogram for den enkelte ansatte og uten aktiv oppfølging av fysioterapeut eller lignende under treningen, vil falle utenfor skattefritaket. Slike tilbud må anses å ivareta den ansattes egne behov og ønske om å trene.

Massasje mv mot muskelspenninger
Behandling/massasje som er rettet mot å redusere muskelspenninger mv., vil i konkrete tilfeller kunne være tiltak for å forebygge skader og belastningslidelser som er forårsaket av selve arbeidssituasjonen, og likhet med det over kunne tilbys uten fordelsbeskatning.

Se konkret eksempel på dette i uttalelse fra Skattedirektoratet i BFU 60/2007. Denne uttalelsen gjaldt et revisjonsselskap hvor de ansatte fikk tilbud om massasje. Formålet med tilbudet var at man gjennom massasjen ønsker å bidra med å forebygge skader, belastningslidelser og andre stressrelaterte lidelser hos de ansatte for derved å redusere sykefraværet, samt øke de ansattes trivsel og prestasjonsevne.

Personlig treningskort ved helsestudio
Arbeidsgivers dekning av personlig medlemskort som gir de ansatte rett til fri bruk av helsestudio, treningssenter mv., vil ikke anses som et velferdstiltak i skattelovens forstand. Dersom arbeidsgiver dekker slik treningsavgift skal fordelen beskattes. Fordelen verdsettes til den faktiske utgiften som dekkes.

Felles trening for de ansatte
Når det arrangeres fellesopplegg for de ansatte vil dette kunne anses som velferdstiltak, f.eks. når bedriften har egne fellestimer i et treningssenter. Det må vurderes konkret om tiltaket kan anses som rimelig. Når bedriften leier helsestudio for bestemte tidsrom eller det leies inn instruktører og det arrangeres treningsopplegg i bedriftens egne lokaler, vil dette normalt anses som et rimelig velferdstiltak i likhet med når arbeidsgiver innreder eget trimrom mv. i bedriftens lokaler.

Ordningen med skattefrie velferdstiltak omfatter ikke foretak uten ansatte eller foretak med en eller flere ansatte som til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling i foretaket. I foretak som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det også være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten nær familiemessig tilknytning) som til sammen utgjør en hel stilling. Med nær tilknytning menes her ektefelle/samboer og familiemedlemmer i rett opp- og nedadstigende
linje.
Arbeidsgiver innreder selv eller leier et eget trimrom for de ansatte

En slik ordning er i ligningspraksis akseptert som et rimelig velferdstiltak og er således en skattefri ytelse for de ansatte. Merk deg likevel det som er sagt i forrige avsnitt om hva som anses som velferdstiltak.

Hvor velutstyrt et slikt trimrom er har i utgangspunktet begrenset betydning. Kostnadsnivået kan imidlertid få betydning for rimelighetsvurderingen. Det er fra Skattedirektoratet vurdert som vanskelig å trekke en generell grense, slik at utgangspunktet må være hva som er vanlig i arbeidslivet.

Subsidiering av trenings- og turutstyr/innkjøp av sykler som ansatte kan benytte
Skattedirektoratet har lagt til grunn at innkjøp av sykler som lånes ut til de ansatte ikke vil kunne anses som en skattefri naturalytelse. Det ble lagt til grunn at slike ordninger først og fremst synes å dekke den enkelte ansattes eget behov for trening eller mosjon. Dersom arbeidsgiver tilbyr de ansatte å kjøpe syklene til subsidierte pris, anses ytelsen også som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid. Det samme mener Skattedirektoratet må legges til grunn for annet trenings- eller turutstyr.

Kilder (oppdatert 07.10.2019):

Klikk her for utskriftsvennleg versjon