Kjelde: NARFDirektoratet viser i artikkelen til at Finansdepartementet i forarbeidene til skattereformen har uttalt at gjennomskjæring generelt er et lite hensiktsmessig virkemiddel for å bøte på systemsvakheter i form av betydelige ulikheter i satsstrukturen for ulike inntektsarter. Ved at det er innført skatt på høye utbytter og gevinster, vil det være mindre interessant om inntekten beskattes som kapitalinntekt eller som arbeidsinntekt. Dette har vesentlig redusert incentivet til tilpasninger, og behovet for å benytte gjennomskjæringsregler er derfor redusert.


Skattedirektoratet uttaler i artikkelen at tilsidesettelse ved bruk av skatteloven § 13-1 normalt ikke skal anvendes for aksjeeiere og deltakere som er aktive i egne selskaper for å fastsette økt arbeidsinntekt. Det skal altså være stor grad av valgfrihet for arbeidende eiere i forhold til om de vil ta ut arbeidsvederlag fra selskapet.  Direktoratet legger til grunn at denne valgfriheten innebærer å ikke måtte ta ut slikt vederlag i det hele tatt, eller velge størrelsen på arbeidsvederlaget. Det er også tillatt å ta ut overskudd som utbytte/utdeling istedenfor lønn/arbeidsgodtgjørelse, uten at skatteetaten omklassifiserer til arbeidsinntekt.


Det presiseres imidlertid at overprøvelsesadgangen ikke er avskåret i alle tilfeller. Det vil være adgang til tilsidesettelse/benytte ulovfestet gjennomskjæring i illojale tilfeller. Slik gjennomskjæring antar imidlertid direktoratet vil få anvendelse kun i et fåtall typer av saker. Det signaliseres at Skatteetaten vil følge utviklingen på dette området for å avdekke eventuelle illojale forhold.


Videre varsles det at omklassifisering kan bli aktuelt i tilfeller der en eier med liten eller ingen arbeidsinnsats i selskapet får utbetalt en betydelig godtgjørelse for arbeid, for derved å sikre opptjening av rettigheter etter folketrygdloven. Skattedirektoratet bemerker også at det fortsatt kan være aktuelt å beskatte arbeidende eier av selskap for arbeidsgenerert inntekt, der saken dreier seg om et spørsmål om tilordning av inntekt til riktig subjekt, for eksempel der eieren arbeider for et selskap som vedkommende eier indirekte.


Det presiseres også i artikkelen at omklassifisering av aksjevederlag til forskudd på lønn (earn-out), ikke vil være berørt av de nevnte begrensninger i skattleggingen som følger av uttaksprinsippet og skjermingsmetoden etter skattereformen.


Vedlegg:
Skattedirektoratets artikkel, publisert 24. mars 2009

Klikk her for utskriftsvennleg versjon