Fjerning av 350-kronersgrensa for avgiftsfri vareimport og endra verdsetjing av aksjar i nystifta selskap er dei største nyheitene for næringslivet.

Kjelde: Regnskap Norge

For personlege skattytarar vil fjerning av NRK-lisensen føre til at personfrådraget i alminneleg inntekt blir redusert. Frådraget blir redusert frå 56.550 til 51.300, noko som gir ein skatteauke på kr 1.155. For å skjerme minstepensjonistane, så blir det særskilde skattefrådraget desse får, auka frå kr 30.000 til kr 32.330.

Full oversikt over forslag til skattesatsar finn du her.

Opsjonsordningen for små oppstartsselskap utvides

Regjeringen ønsker å gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten. Det foreslås å utvide dagens ordning til å omfatte selskap som har maksimalt 12 årsverk. Etter gjeldende regelverk er grensen 10 årsverk.

Maksimal opsjons­fordel per ansatt økes fra 500 000 kroner til 1 million kroner.

Skattefunn  økt timesats for egenutført FoU

Regjeringen vil øke støtten til FoU-investeringer i bedriftene ved å endre Skattefunn-ordningen. Blant annet øker timesatsen for egenutført FoU fra 600 til 700 kroner.

Regjeringen foreslår også andre endringer, blant annet en felles øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU. Videre foreslås det en felles fradragssats på 19 prosent uavhengig av bedriftsstørrelse.

Verdsettelse av aksjer i nystiftede selskap og ved kapitalendringer

Regjeringen foreslår å fjerne de særskilte reglene om formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskap. I stedet for å verdsette aksjene til pålydende og overkurs, skal aksjene verdsettes etter de ordinære verdsettelsesreglene som gjelder ikke-børsnoterte selskaper per utgangen av inntektsåret.

Tilsvarende foreslås å forskyve verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskaper som har vært involvert i en omvendt mor-datterfusjon eller en forenklet fusjon. Forslaget betyr at slike aksjer skal verdsettes den 1. januar i skattefastsettingsåret.

Formålet er å unngå enkle tilpasninger i selskapsstrukturen for å redusere formuesverdien i ikke-børsnoterte selskap.

På grunn av utfordringer med rapportering av formue for aksjonærer i selskaper som har vært gjenstand for kapitalendringer, samt i nystiftede selskap, og der formuesverdien ikke er fastsatt når aksjonæren skal levere sin skattemelding, utvikler Skatteetaten en løsning som skal gjøre at slike aksjonærer får tilsendt opplysninger om aksjenes skattemessige formuesverdi. Løsningen går ut på at aksjonærregisteret henter opplysninger om selskapets skattemessige formuesverdi når selskapet har levert skattemelding. Aksjonærregisteret vil da produsere ny aksjeoppgave (RF-1088) som sendes til aksjonæren i Altinn. Denne løsningen vil også omfatte rapportering av formuesverdier for personlige aksjonærer i nystiftede selskap som ikke har fått forhåndsutfylt verdi på skattemeldingen. En slik rapporteringsløsning vil antakelig kunne innføres allerede for inntektsåret 2019 (skattefastsettingsåret 2020). Les mer hos BDO.

Fjerne 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareinnførsel

Regjeringen foreslår å oppheve den avgiftsfrie grensen på 350 kroner for vareimport.

Det foreslås samtidig en forenklet ordning for innbetaling av merverdiavgift fra utenlandske selgere og e-handelsplattformer med sikte på innføring 1. april 2020.

Besøksreiser med fly

Regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være en øvre beløpsgrense på 97 000 kroner for skattefrie pendlerreiser med fly innenfor EØS, som arbeidsgiver dekker.

Forslaget gjelder flyreiser til og fra pendlerbolig innenfor EØS-området, som arbeidsgiver dekker.

Avskrivning av frukt- og bærfelt

Regjeringen foreslår at kostnadene til planter og planting ved etablering av fruktfelt og bærfelt kan avskrives med henholdsvis 10 og 20 prosent årlig.

Jordbruksfradraget

Jordbruksfradraget foreslås økt gjennom å øke det generelle fradraget fra 63 500 kroner til 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til 190 400 kroner. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 prosent.

Forskuddsutskrivingen vs. takseringsreglene

En del satser for beskatning av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser fastsettes formelt to ganger – først ved forskuddsutskrivingen i året før inntektsåret og deretter i takseringsforskriften i november i inntektsåret.

Etter innspill fra næringslivet, blant annet Regnskap Norge, foreslår regjeringen at satser for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser som har betydning for forskuddsutskrivingen kun skal fastsettes én gang. Dette skal skje ved forskuddsutskrivingen før inntektsåret.

Det tas ikke sikte på materielle endringer, men kun å endre måten satsene fastsettes på av Skattedirektoratet i dag.

Andre forslag

  • Det innføres en begrensning av kildeskatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser for personer bosatt i EØS-stater, under visse vilkår.
  • Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, særskilt fradrag i tiltakssonen i Troms og Finnmark, fisker- og sjømannsfradragene og maksimal sparing i BSU.
  • Satsene for forenklet fortolling økes i lys av alminnelig prisstigning.

Du finner nærmere omtale av alle forslagene på skatte- og avgiftsområdet i Prop. 1 LS (2019-2020)

Alt om statsbudsjettet finner du på statsbudsjettet.no

Klikk her for utskriftsvennleg versjon