Kjelde: Regnskap Norge

Selvstendig næringsdrivende får glede av bedre rettigheter når det gjelder sykepenger. Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag. Sykepengene utgjør i dag 65 % av sykepengegrunnlaget, begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet. Fra 1. oktober økes sykepengene til 75 % av grunnlaget, men fortsatt begrenset oppad til 6 G.

Andre skatte- og avgiftsendringer i revidert statsbudsjett 2017

  • Det innføres ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon, som skal erstattes dagens IPS-ordning. I ordningen skal det være lik skattesats for innskudd og uttak, og grensen for maksimalt årlig sparebeløp økes fra 15 000 til 40 000 kroner.
  • Dagens ordning for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende utvides ved å øke maksimalt fradrag for innskudd fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næringen.
  • Minstefradraget for pensjonsinntekt økes med 2 prosentpoeng til 31 prosent. Dette gir i gjennomsnitt rundt 1 000 kroner i skattelettelse per pensjonist.
  • Det innføres en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.
  • Regjeringen varsler at det i 2018-budsjettet vil komme forslag til endringer som skal gi mer gunstig beskatning av opsjoner for ansatte i små, nyetablerte selskaper.
  • I tillegg korrigeres bestemmelser om verdsettelsesrabatt i formuesskatten, slik at lovgivningen blir i tråd med intensjonene i skatteforliket. 

Artikkel om skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper og skattefavorisert pensjonssparing.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon