Kjelde: Regnskap Norge

I 2013 ble det gjort flere forenklinger i aksjeloven. Det ble blant annet billigere og enklere å stifte aksjeselskap. I tillegg ble det gjort endringer i reglene om generalforsamling. Det nye utvalget skal undersøke hvilken effekt disse og andre forenklinger har hatt for næringslivet.

Videre skal utvalget se på nye, mulige forenklinger. – Loven bør gjenspeile at de fleste aksjeselskaper er små, både i antall ansatte og eiere, sier Næringsministeren i pressemelding. Om lag 77 prosent av aksjeselskaper har fire eller færre ansatte. 93 prosent har fire eiere eller færre.

Utvalget skal blant annet vurdere følgende konkrete forhold:

  • Om grensen for å velge bort revisjon bør heves, og om også konserner skal kunne velge å ikke ha revisjon.
  • Om revisors særattestasjoner bør oppheves eller endres.
  • Om kravene til oppbevaringstid for regnskapsmateriale m.m. ved fusjon, fisjon og avvikling bør reduseres. Tilsvarende for kravet til oppbevaring av opplysinger om tidligere aksjeeiere.
  • Bedre muligheter for bruk av elektroniske løsninger, blant annet om generalforsamlings- og styreprotokoller kan føres og oppbevares elektronisk og om elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere skal være hovedregelen, eventuelt med reservasjonsrett.
  • Om det bør gjøres særskilte tilpasninger for selskaper med én eier hvor denne også utgjør styret.
  • Om det skal gis forenklede saksbehandlingsregler i selskaper der alle aksjeeierne er styremedlemmer.
  • Om aksjekapitalkravet skal ytterligere reduseres.
  • Om styrets handleplikt når egenkapitalen er mindre enn halvparten av aksjekapitalen bør endres eller oppheves.
  • Om § 3-8 om avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. bør endres eller oppheves. 

Les hele mandatet her.

Ekspertutvalget skal ledes av professor og instituttleder Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI. Øvrige medlemmer er Cecilie Ask (Finanstilsynet), Finn Kinserdal (EY), Eirik Gaard Kristiansen (Norges Handelshøyskole) og Elisabet Ekberg (KPMG).

Utvalget skal gi sine anbefalinger til Næringsdepartementet allerede innen 30. september 2016.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon