Kilde: Regnskap Norge

Nesten 840.000 arbeidstakere i Norge jobber i bedrifter med færre enn 50 ansatte. Over 95 % av alle norske virksomheter har mellom 1 og 50 ansatte. I en pressemelding fra Næringsdepartementet sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv, og at det viktigste regjeringen kan gjøre er å ikke stå i veien for dem. Næringsministeren har som ambisjon å forenkle hverdagen til bedriftene og gjøre det lettere for dem å gjøre jobben sin.

Rapportere kun én gang

Blant annet vil regjeringen ha slutt på at bedrifter må levere den samme informasjonen til det offentlige flere ganger.
Dette er noe Regnskap Norge har tatt opp mange ganger i en årrekke, og ser derfor med stor forventning frem til at det iverksettes tiltak som gir effekter på dette området.

Samkjøring av regelverk – regnskap, mva og skatt

Et annet område Regnskap Norge har vært opptatt av er å samkjøre regelverk innenfor regnskap, skatt og avgift.
Regjeringen har nå gitt professor Hans Robert Schwencke ved Handelshøyskolen BI i oppdrag å utarbeide en såkalt juridisk forstudie om forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. Spesielt skal forenklinger for små aksjeselskaper utredes. Les mer om oppdraget her.

Samkjøring av regelverk innenfor skatte- og avgiftsområdet er til vurdering i Skattedirektoratet.

Forenklingsstrategien

I strategien næringsdepartementet arbeider med skal også det bedriftsrettede virkemiddelapparatet vurderes, herunder om disse ordningene treffer de små og mellomstore bedriftene.
Departementet trekker frem fire problemstillinger strategien skal svare på:

 • Kompetanse – små bedrifter er avhengige av at det utdannes/videreutdannes arbeidskraft som har riktig kompetanse, den kompetansen som etterspørres av næringslivet.
 • Rapportering/dialog med myndigheter/tilsyn – hvordan skal vi ivareta myndighetenes behov for kontroll samtidig som vi sikrer at næringsdrivende kan bruke mest mulig av tiden sin på å skape verdier og arbeidsplasser?
 • Kapital – det er alltid ønskelig at lønnsomme prosjekter får finansiering og gjennomføres, og kapitaltilgangen i Norge er jevnt over god.
 • Kunder – det offentlige er en viktig kunde og det er viktig at små og mellomstore bedrifter kan være med og tilby når det offentlige etterspør.

10 viktigste forenklingstiltak – innspill fra Regnskap Norge

Regnskap Norge og flere andre organisasjoner ble tidligere i høst oppfordret til å komme med hvilke ti forenklingstiltak som anses som viktigst. Regnskap Norge prioriterte disse områdene:

 1. Km-godtgjørelse/diett – skattemessig frikobling fra statens satser gir økt byrde
 2. Merkostnader kost/losji/reise – omfattende, uoversiktlig og detaljerte regler
 3. Naturalytelser fra forretningsforbindelser – de nye reglene fra 2019 øker byrden
 4. Samkjøring regelverk skatt og mva – mulig å finne gode forenklinger her
 5. Oppbevaring og tilgjengelighet – unntak fra femårsregelen er utfordrende
 6. Justeringsreglene på mva-feltet – utfordrende regelverk
 7. Formuesverdsettelse av næringseiendom – ofte behov for taksering
 8. Oppgaveplikt for betaling til enkeltpersonforetak – uhensiktsmessig ordning
 9. Registrering i mva-manntallet – må kunne erklære seg mva-pliktig ved oppstart
 10. Avvikende regnskapsår – vil gi større fleksibilitet

I alt kom Regnskap Norge med 48 innspill. Du kan lese mer om innspillene og begrunnelser her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon