Kjelde: NARF

Hans Henrik Scheel overleverte i dag utvalgets forslag til endringer i selskapsskatten.Utvalgets mandat har vært å vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen. Økte investeringer og eierskap på tvers av landegrenser har ført til økt skatteplanlegging og skattekonkurranse mellom landene, noe som også skaper utfordringer for Norge. Scheel utvalgets hovedanbefaling for å møte disse utfordringene er å redusere skattesatsen fra 27% til 20% og innføre særskilte tiltak mot flytting av overskudd som er opptjent i Norge. Hovedpunktene i Scheel-utvalgets forslag til skattereform er kort oppsummert følgende:

 • Det foreslås å beholde dagens modell for beskatning av selskaper
 • Utvalget foreslår å sette skattesatsen på alminnelig inntekt ned til 20 prosent for både selskaper og personer
 • Regelen for begrensning av renter i selskaper foreslås strammet inn, blant annet ved at den også omfatter renter til uavhengige långivere (renter over kr 1.000.000 gir 45 % frådrag)
 • Det foreslås å innføre kildeskatt på renter og royalty
 • Det foreslås å innføre merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren
 • Utvalget foreslår å stramme inn avskrivningssatsene for visse driftsmidler (skip mv., personbiler, hoteller mv., startavskrivninger på maskiner mv., husdyrbygg i landbruket)
 • Flere fradrag i inntektsskattegrunnlaget for personer foreslås fjernet, for å redusere satsene i inntektsbeskatningen og redusere effektivitetstapet ved beskatning
 • Utvalget foreslår at eierinntekter skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats på 41 prosent.
 • Lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte
 • Utvalget foreslår å innføre en ny progressiv skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt
 • Det foreslås å endre formuesskatten slik at alle objekter inkl. gjeld verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi og bunnfradraget økes (innenfor en provenynøytral ramme)
 • Utvalget foreslår at dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.

Kilde: Finansdepartementets pressemelding datert 2. desember 2014.

Du kan lese mer om Scheelutvalgets forslag her:

Klikk her for utskriftsvennleg versjon