Kjelde: NARF
Aksjeloven § 7-6 første ledd bestemmer at aksjeselskaper kan unnvelge revisjon dersom  1. driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner,
  2. selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og
  3. gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk.

Begrepet «driftsinntekter» må i utgangspunktet forstås på samme måte som i oppstillingsplanen i regnskapsloven § 6-1 første ledd, hvor driftsinntekter omfatter både salgsinntekt og annen driftsinntekt. Det er her snakk om regnskapsmessig periodiserte størrelser, ikke fakturerte inntekter. Beløpsgrensen må vurderes i forhold til de faktisk bokførte driftsinntektene (eksklusive merverdiavgift), altså de driftsinntektene som presenteres i årsregnskapet.


Annen driftsinntekt omfatter blant annet gevinst ved salg av driftsmidler, som dermed skal inngå ved vurdering av beløpsgrensene for fravalg av revisjon.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon