Kjelde: NARF (Regnskap Norge)

Orienteringen av 25. juli 2012 fra Skattedirektoratet lyder som følger:

Regelen om særfradrag for store sykdomsutgifter er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Det betyr at du kun kan kreve særfradrag for sykdomsutgifter dersom du har fått særfradrag både for 2010 og 2011.

Stortinget har vedtatt en overgangsregel om å fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter over en periode på 3 år. Fra og med inntektsåret 2015 faller ordningen med særfradrag for store sykdomskostnader helt bort.

Avviklingen av særfradragsordningen kompenseres delvis ved styrking av eksisterende støtteordninger. For 2012 brukes innsparingene til å styrke folketrygdens refusjonssatser til tannbehandling, Husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av bolig og bilstønadsordningen for gruppe 2-biler for barn og unge.

Fra og med inntektsåret 2012 kan du bare kreve særfradrag for sykdomsutgifter dersom du har fått særfradrag både for 2010 og 2011.

Du må som tidligere oppfylle følgende hovedvilkår:

 • Du eller noen du forsørger må ha en varig sykdom eller svakhet,
  utgiftene må skyldes sykdommen/svakheten, og
 • sykdomsutgiftene må utgjøre minst 9 180 kroner

Fradragsretten for utgifter til tannbehandling, transport og bolig er fjernet fra og med inntektsåret 2012
Fra og med 2012 har du ikke krav på særfradrag for utgifter som knytter seg til tannbehandling, transport og bolig. Dette gjelder selv om du fikk særfradrag for slike utgifter ved ligningen for 2010 og 2011.

Med utgifter til tannbehandling, transport og bolig menes:

 • tannlege- og tannpleierhjelp
 • påbygging, ombygging og tilpasning av bolig og uteområde, herunder fritidsbolig,
  garasje mv.
 • transport, herunder anskaffelse av kjøretøy og spesialutstyr i kjøretøy, drift og merbruk av kjøretøy

– Med ”kjøretøy” menes blant annet bil, moped, motorsykkel, ATV (terrenggående motorkjøretøy utenom bil og traktor) og snøskuter, men ikke rullestol.

– Drift av kjøretøy omfatter blant annet utgifter til dekkskift og bilvask.

– Merbruk av kjøretøy omfatter merutgifter til bensin/diesel andel årsavgift, forhøyet forsikringspremie, service og reparasjoner som følger av at skattyter må bruke kjøretøyet mer enn det som hadde vært nødvendig uten sykdommen eller svakheten.

Unntak
 
Du kan likevel kreve særfradrag for sykdomsutgifter til ombygging/tilpasning av bolig eller kjøretøy for inntektsårene 2012, 2013 og 2014 hvis

 • utgiftene er pådratt før 2012 og
 • du ved ligningen for inntektsåret 2011 eller tidligere har fått godkjent en fordeling av utgiftene til fradrag over flere inntektsår.


Eksempel: Utgifter til tilpasning av bolig
Kari ble i 2008 rullestolbruker. Pga. sykdommen/svakheten foretok hun samme år en ombygging/tilpasning av boligen for rullestolbruk slik at hun kunne fortsette å benytte boligen til helårsbeboelse. Utgiftene utgjorde 450 000 kroner. Ved ligningen for inntektsåret 2008 ble utgiftene ansett som sykdomsutgifter i sin helhet med en fordeling over 10 år, dvs. 45 000 kroner per år.

Gjenstående beløp til fradrag etter ligningen for inntektsåret 2011 utgjør dermed 270 000 kroner (450 000 – 180 000 = 270 000).
Kari kan kreve særfradrag for restbeløpet i løpet av inntektsårene 2012 – 2014.

Gradvis nedtrapping av fradragets størrelse for 2013 og 2014
Har du krav på særfradrag for inntektsårene 2013 og 2014, reduseres fradraget med henholdsvis 67 % og 33 % av de sykdomsutgiftene du kan dokumentere/sannsynliggjøre.

Eksempel:  
Ola krever særfradrag for sykdomsutgifter med 100 000 kroner i 2013. Skattekontoret godkjenner særfradrag for 100 000 kroner, men pga. regelen om gradvis nedtrapping av særfradragets størrelse fra og med inntektsåret 2013 får Ola bare særfradrag for 67 000 kroner. Krever Ola særfradrag for tilsvarende beløp også i 2014, kan Ola kun få særfradrag for 33 000 kroner. 

Unntak
Det skal ikke skje noen gradvis nedtrapping av særfradrag for sykdomsutgifter til ombygging/tilpasning av bolig/kjøretøy du har pådratt deg i 2011 eller tidligere, og som du ved ligningen har fått godkjent å fordele over flere inntektsår.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon