Kjelde: NARF


Endringen er en følge av revisjonsdirektivet, og er inntatt i revisorloven § 7-1 fjerde ledd siste setning. Denne lyder:


«Dersom et revisjonsoppdrag avsluttes før utløpet av tjenestetiden skal revisor sende begrunnelse for dette til Kredittilsynet.»


Med ”før utløpet av tjenestetiden” menes tilfellene oppdraget avvikles utenom ordinær generalforsamling. Begrunnelsesplikten gjelder både i de tilfeller revisor selv fratrer, og i de tilfeller revisjonsklienten velger ny revisor på ekstraordinær generalforsamling.


Meldingen revisor skal sende Kredittilsynet skal inneholde følgende:  • Overskriften på meldingen skal lyde: ”Begrunnelse for opphør av revisjonsoppdrag etter revisorloven § 7-1 fjerde ledd”
  • Navn på revisjonsselskap og navn på ansvarlig revisor som er utpekt som oppdragsansvarlig revisor, jf. revisorloven § 2-2 eller navn på ansvarlig revisor dersom virksomheten drives i enkeltpersonforetak
  • Navn og organisasjonsnummer på revisjonsklienten
  • Kort begrunnelse for hvorfor oppdraget har opphørt

Kredittilsynet vil unnta meldingene om begrunnelse for opphøret fra offentlighet med hjemmel i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 og kredittilsynsloven § 7.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon