Kjelde: NARF

 

Regjeringen har 17. desember 2010 gitt sin innstilling vedrørende revisjonsplikten. Innstillingen fremmer forslag om fritak for aksjeselskaper med mindre enn fem millioner i driftsinntekter.
Tilleggsvilkår er at selskapets balansesum er mindre enn 20. mill. og at gjennomsnittlig antall ansatte ikke utgjør flere enn 10 årsverk.


Fritaket for revisjonsplikt vil likevel ikke gjelde for foretak som er under tilsyn av Finanstilsynet, eksempelvis regnskapsførerselskaper. Det vil heller ikke gjelde for aksjeselskap som er morselskaper i konsern, samt datterselskaper som i seg selv er morselskap i et underkonsern, uavhengig av om aksjeselskapet eller konsernet på konsolidert basis isolert sett oppfyller vilkårene for revisjonspliktunntaket.


Når det gjelder øvrige norske foretaksformer, foreslås det å videreføre dagens regler med enkelte tilpasninger basert på de foreslåtte nye reglene for aksjeselskaper.


Plikt erstattes med frivillighet


Aksjeselskap som faller under grensene for revisjonsplikt må selv aktivt velge bort revisor, gjennom at generalforsamlingen må fatte vedtak om å benytte revisjonsfritaket med flertall som ved vedtektsendring. Dersom dette ikke gjøres, har selskapet revisjonsplikt. I så fall innebærer det også at kravene til revisors attestasjon av næringsoppgaven og kontrolloppstillingen gjelder inntil selskapet faktisk har fravalgt revisjon. Hva gjelder revisors særattestasjoner etter aksjelovgivningen opprettholdes disse uten endringer, uavhengig av endringene vedrørende revisjonsplikten.


Det foreslås ingen begrensninger til når en generalforsamling kan fravelge revisjon; det vil kunne gjøres både i den ordinære generalforsamlingen og i ekstraordinær generalforsamling dersom dette er ønskelig. Det legges videre opp til at generalforsamlingen kan fravelge revisjon for det samme regnskapsår som det avholdes generalforsamling. Hvis nye regler vedtas i 2011 vil følgelig et aksjeselskap som faller under terskelverdiene kunne fatte generalforsamlingsvedtak i 2011 om at regnskapet for 2011 ikke skal revideres.


Aksjeselskaper som har valgt bort revisjon, får plikt til å opplyse om dette i tilknytning til det enkelte årsregnskap – foreslått som ny opplysning i skjema som sendes Brønnøysundregistrene samtidig med innsendelsen av årsregnskapet. På samme måte skal det opplyses om selskapet benytter autorisert regnskapsfører eller om selskapene fører regnskapene selv. Departementet skriver om dette:


«Departementet mener at bruk av autorisert regnskapsfører generelt bidrar til å øke kvaliteten på selskapenes regnskaper, og departementet antar at en del mindre selskaper vil se seg tjent med å velge å få sine regnskaper ført av en regnskapsfører dersom de har fravalgt revisjon, og således ikke lenger kan drøfte og få veiledning om regnskapsfaglige spørsmål fra revisor. Ut fra dette kan det også være nyttig for brukere av regnskapene å vite om det aktuelle selskapet benytter autorisert regnskapsfører. (…)»


Nevnte opplysninger skal for øvrig også fremgå av selskapets næringsoppgave til ligningsmyndighetene.


Minoritetsvern


For å ivareta interessene til aksjeminoriteten i et selskap som velger bort revisjon, legges det opp til at aksjeeiere som eier minst en tidel av aksjekapitalen, kan kreve at et bestemt årsregnskap gjennomgås av en revisor som har adgang til å revidere årsregnskapet til revisjonspliktige foretak. (Minoriteten kan med andre ord ikke blokkere fravalg av revisjon generelt, bare knyttet til et konkret årsregnskap.)


Dersom forslag om revisjon av et bestemt årsregnskap får tilslutning av minst en tidel av den aksjekapital som er representert på den ordinære generalforsamlingen, kan enhver aksjeeier innen en måned etter generalforsamlingen kreve at tingretten ved kjennelse beslutter at regnskapet skal gjennomgås av en godkjent revisor.


Det stilles på nåværende tidspunkt ikke krav om at gjennomgangen skal gi samme grad av sikkerhet som ordinær revisjon, det er tilstrekkelig at gjennomgangen utføres i samsvar med god revisjonsskikk for begrenset revisjon. 


Pålegg om revisjon 


Det foreslås at skatte- og avgiftsmyndighetene får adgang til å pålegge aksjeselskap som har fravalgt revisjon samt NUF med begrenset ansvar som er unntatt revisjonsplikt, revisjonsplikt i inntil tre år når nærmere vilkår er oppfylt. Vilkåret knyttes til om foretakets regnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapslovgivningen, og om foretaket har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon (bokføring). Det er en forutsetning for pålegg at manglene ved regnskapene er av betydning for skatte- og avgiftsformål. 


Et pålegg fra skatte- og avgiftsmyndighetene om revisjon innebærer at selskapet må sørge for at det velges revisor etter aksjelovens alminnelige regler, dvs. at det ikke er vedkommende myndighet som skal oppnevne revisor.  


Ikrafttredelse


Generalforsamlingen kan for selskaper som er etablert før nye lovregler trer i kraft, beslutte å fravelge revisjon for inneværende regnskapsår. For disse selskapene kan det tidligst i 2011 besluttes at regnskapet for 2011 ikke skal revideres.


 (Revisorforeningen)


Vedlegg


Prop. 51 L (2010–2011) Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon