• Regjeringa vil avvikle frådragsretten for premieinnbetalingar til IPA (individuell pensjonsavtale) frå og med 12.05.2006. Forslaget blir grunngjeve med innføringa av obligatorisk tenestepensjon frå 01.07.2006.
  • Formuesfritaket for livrente blir avvikla frå og med inntektsåret 2007.
  • Forslaget om å innføre meirverdiavgift på utleige av fritidseigedommar (opprinneleg frå 01.09.06) blir utsett på ubestemt tid.
  • I løpet av 2006 kjem det nye reglar for eingangsavgifta på bruktimporterte køyretøy då noverande reglar er i strid med EØS-avtalen.
  • Kommunane får utvida rett til å skrive ut eigedomsskatt.
  • Elles er det berre mindre endringar.

 (NARF)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon