Kjelde: NARF

Nytt regelverk for kassasystem
Les mer i egen artikkel her

Romsligere overgangsregel for uføre
Regjeringen vil utvide overgangsordningen for uføre som etter uførereformen får en nedgang i inntekt etter skatt på grunn av renteutgifter. For å legge til rette for deltakelse i arbeidslivet blir uføretrygden nå skattlagt som lønnsinntekt. Brutto ytelser er økt for å kompensere for økt skatt. Noen utføre har likevel kommet uheldig ut, slik at de får lavere inntekt etter skatt som følge av reformen. I en overgangsperiode vil uføre som på grunn av redusert verdi av fradraget for gjeldsrenter, få kompensert nedgang i inntektene når nedgangen etter skatt er på mer enn 6 000 kroner i året. Regjeringen ønsker nå å redusere grensen til 4 000 kroner.  

Oppheve miljøavgift på plastposer og papirposer
Stortinget vedtok som kjent i fjor høst å innføre en avgift på poser av plast og papir. Regjeringen foreslår nå å oppheve vedtaket.  

Avgift på elektrisk kraft
Regjeringen foreslår å sette opp avgiften på elektrisk kraft med 0,5 øre per kWh fra 1. juli 2015. Den reduserte satsen for industrien o.a. blir ikke endret. I statsbudsjettet for 2016 vil Regjeringen foreslå endring i avgiften, slik at store datasenter betaler redusert sats. 

Konserninterne overføringer
Regjeringen foreslår å endre reglene for konserninterne overføringer slik at de i større utstrekning kan benyttes i grenseoverskridende situasjoner. For å sikre at skattegrunnlag ikke går tapt ved en slik utvidelse, foreslås en kobling til reglene om utflyttingsskatt i skatteloven § 9-14. Det betyr at det kan gis en sju års nedbetalingsperiode for gevinstbeskatningen.

Raskere avskrivinger for vindkraft
Regjeringen omtalte i Nasjonalbudsjettet for 2015 at den ville foreslå gunstigere avskrivingsregler for vindkraft. Energibransjen har pekt på at vindkraftverk kan avskrives raskere i Sverige, og at dette favoriserer svenske investeringer. Regjeringen foreslår å innføre lineære avskrivinger over fem år.  

Endringer i avgifter på gass
Stortinget har vedtatt å innføre vegbruksavgift på naturgass og LPG. Det skal være betydelige praktiske problemer med å innføre avgiften fra 1. juli. Regjeringen vil derfor komme tilbake i budsjettet for 2016 med forslag til vegbruksavgift på naturgass og LPG, der en, så langt det mulig, skjermer annen bruk enn vegbruk fra avgift. Inntil vegbruksavgiften er på plass blir det opprettet en foreløpig tilskuddsordning for å stimulere til bruk av biogass i kollektivtrafikken under fylkeskommunalt ansvar. Regjeringen vil i tillegg øke CO2-avgiften på naturgass og LPG til nivå med CO2-avgiften på bensin. 

Endringer i CO2-avgift og vegbruksavgift på drivstoff
Stortinget har bedt Regjeringen om å fremme forslag om avgiftslette for biodrivstoff. Samtidig vedtok Stortinget å øke omsetningspåbudet for biodrivstoff fra 3,5 til 5,5 prosent (omsetningspåbud skal visstnok være andelen biodrivstoff som skal blandes inn i fossilt drivstoff). Stortinget har bedt om at det blir tatt særlig hensyn til de EØS-rettslige konsekvensene av endringene. Det er ifølge Regjeringen usikkert om tiltakene samlet sett vil kunne bli godkjent av ESA. Regjeringen foreslår i stedet å redusere vegbruksavgiften på biodiesel med 0,23 kroner per liter fra 1. juli 2015. For mineralsk autodiesel er det foreslått å øke CO2-avgiften til nivå med bensin og redusere vegbruksavgiften tilsvarande, slik at den samlede avgiftsbyrden ikke endres.

Regjeringen vil utrede ulike alternativ til omlegging av vegbruksavgiften på drivstoff som stimulerer til bruk av biobasert drivstoff, og som er antatt å ligge innenfor rammen av EØS-avtalen. Regjeringen vil komme tilbake til saken i budsjettet for 2016. 

Fritak for CO2-avgift for hydrogen i naturgass og LPG
Naturgass blir i noen sammenhenger forbrent i en blanding med andre gasser, blant annet med hydrogen. Dersom hoveddelen er naturgass, blir CO2-avgift regnet ut fra hele gassvolumet. Hydrogen gir ikke utslipp av CO2.

Regjeringa foreslår å innføre fritak for CO2-avgift for hydrogen i naturgass og LPG fra 1. juli 2015. 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon