Kjelde: Regnskap Norge

I forslaga til revidert nasjonalbudsjett finn ein mellom anna forlenging av midlertidig låg meirverdiavgiftssats, unntak frå meirverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati, endring i reglane om bruk av BSU-midlar og skattelette til pensjonistar.

Under følgjer ei oppsummeringa av forslaga frå Regjeringa.

FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG LAV MERVERDIAVGIFTSSATS 

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 prosent frem til og med 30. september.

Satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

UNNTAKET FRA MERVERDIAVGIFT PÅ AKUPUNKTUR, NAPRAPATI OG OSTEOPATI

Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.

STRATEGI FOR Å AVVIKLE ORDNINGEN MED UTSATT BETALING AV SKATTE- OG AVGIFTSKRAV

Regjeringen foreslår en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Det foreslås at ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021, men at oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober. Samtidig økes avdragsperioden fra 6 til 12 måneder. 

NY OPSJONSSKATTEORDNING FOR SELSKAP I OPPSTARTS- OG VEKSTFASEN

Regjeringen varsler høring om en ny, enklere og mer gunstig ordning for ansatteopsjoner for selskap i oppstarts- og vekstfasen. Hovedgrepet er at all skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.

VINDKRAFTBESKATNING

Regjeringen varsler at en tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022.

ELAVGIFT OG SOLCELLER

Regjeringen varsler høring om endringer i fritak for elavgiften for solcellekraft til eget bruk. Endringen skal gjøre det enklere for forbrukere av egenprodusert strøm å utnytte fritaket.

REGLENE OM ANVENDELSE AV BSU-MIDLER LIBERALISERES

Regjeringen foreslår at midler på konto for boligsparing for ungdom (BSU) ikke bare skal kunne brukes til kjøp av bolig, men også til oppgradering og vedlikehold av boligen. Praksis åpner allerede for at noen slike kostnader kan dekkes inntil fem år etter boligkjøpet. Nå lovfestes adgangen, den gjøres generell, og det stilles ikke krav til tidsmessig sammenheng med selve boligkjøpet.

SKATTELETTE TIL PENSJONISTER

Det er vedtatt å øke minstepensjonen for enslige. Regjeringen ønsker at minstepensjonister uten andre inntekter ikke skal betale inntektsskatt. For å sikre dette foreslår regjeringen å øke minstefradraget i pensjonsinntekt. For en enslig minstepensjonist utgjør skattelettelsen typisk om lag 2 100 kroner.

BETINGET SKATTEFRITAK I FORBINDELSE MED FORBUDET MOT PELSDYRHOLD

Det foreslås et betinget skattefritak i forbindelse med forbudet mot pelsdyrhold for erstatning som er utmålt etter ekspropriasjonserstatningsloven.

REGLENE OM KILDESKATT PÅ RENTER OG ROYALTY

Det foreslås enkelte justeringer av, og tillegg til, reglene om kildeskatt på renter og royalty, blant annet for å unngå dobbeltskattlegging for norske NOKUS-deltakere.

Les mer i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon