Kjelde: NARF


Justeringer i pensjonsskattereglene


Det foreslås å endre regelen om nedtrapping av pensjonsskattefradraget. Uførepensjon og behovsprøvde pensjonsytelser skal ikke inngå i samlet pensjonsinntekt ved beregning av skattefradraget. Dette gjelder ved overgang fra slike ytelser til alderspensjon i løpet av inntektsåret. Reglene om pensjonsskattefradrag flyttes fra skatteloven § 16-60 til skatteloven § 16-1.


Videre foreslås det å justere regelen om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, slik at den også omfatter skattytere som får uførepensjon fra andre ordninger enn folketrygden. Regelen justeres også slik at den ikke omfatter dem som mottar arbeidsavklaringspenger i tillegg til uførepensjon fra folketrygden.


Det foreslås dessuten å endre regelen om særfradrag for uføre, slik at skattyter ikke kan få særfradrag for uførhet etter å ha fylt 67 år. Endringen opplyses å kun få betydning for en liten gruppe pensjonister som mottar uførepensjon i kombinasjon med alderspensjon etter fylte 67 år.


Les mer: Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 8.


Arveavgift


Det foreslås flere endringer i arveavgiftsloven slik at gjeldende regler for ektefelleuskifte får tilsvarende anvendelse på samboeruskifte.


I grunnlaget for beregning av arveavgift er det et fribeløp på 470.000 kroner per giver/arvelater per mottaker/arving. Utdelinger fra uskiftebo gir i utgangspunktet bare rett til ett fribeløp per mottaker. Det gjelder imidlertid et unntak for utdeling til felles barn slik at disse får to fribeløp hver – ett fra hver av foreldrene. Det foreslås en endring som innebærer at denne regelen får anvendelse på utdelinger fra uskiftebo (ektefelleuskiftebo og samboeruskiftebo) til felles livsarvinger, det vil si utdelinger til for eksempel barnebarn.


Arveavgiftsloven har flere regler som likestiller ektefeller og samboere. Fra 1. januar 2009 har arveloven åpnet for at også samboer kan sitte i uskifte med blant annet felles bolig, bil og fritidseiendom.


Les mer: Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 9 og kapittel 10.


Gevinst- og tapskonto
Det foreslås at skattytere som flytter til andre stater i EØS, og som derfor ikke lenger er skattepliktige til Norge, kan utsette inntektsføring av gevinst- og tapskonto på samme måte som skattytere som blir i Norge. Hel eller delvis utflytting i forbindelse med fusjoner og fisjoner der et selskap i en annen EØS-stat er overtagende selskap, skal også være omfattet av denne regelen. Ved flytting til lavskatteland i EØS skal det gjelde særlige vilkår. En tilsvarende endring er foreslått for negativ saldo. Les mer: Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 3.
Reglene i fritaksmetoden om selskapsdeltakers realisasjon av eierandel i deltakerlignet selskap


For å motvirke uheldige skattetilpasninger, foreslås det å innføre et toårskrav i fritaksmetodens regler om realisasjon av andel i deltakerlignet selskap. Etter gjeldende regler er henholdsvis skattefritak for gevinst og fradragsrett for tap avhengig av hvordan aksjeporteføljen i det deltakerlignede selskapet på realisasjonstidspunktet fordeler seg mellom aksjer innenfor og utenfor fritaksmetoden. Ved å justere det deltakerlignede selskapets aksjeportefølje rett forut for salget av andelen, vil selger kunne tilpasse seg inn i eller ut av fritaksmetoden, avhengig av hvorvidt andelen forventes å bli solgt med gevinst eller tap. Når kravet til porteføljens sammensetning etter endringen må oppfylles over en toårsperiode, vil muligheten for slike skattetilpasninger reduseres. Endringen vil gjelde for gevinster og tap som blir realisert fra og med 13. mai 2011. Les mer: Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 4.


Skattefunn


Det foreslås en lovendring i Skattefunn som gir hjemmel til å fastsette forskriftsregler om informasjonsutveksling mellom Norges forskningsråd og skatteetaten. Det foreslås også en forskriftshjemmel for sanksjoner mot brudd på vilkår for godkjente Skattefunn-prosjekt. Les mer: Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 5.


FIFU-prinsippet og gaver


Det presiseres i skatteloven at FIFU-prinsippet (Først Inn, Først Ut) også skal gjelde når aksjer gis bort som gave. Les mer: Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 6.


Kreditfradrag


Skattelovens bestemmelser om kreditfradrag presiseres. Det skal komme tydelig frem at årets utenlandske skatt skal avregnes mot norsk skatt før det gis fradrag for fremført utenlandsk skatt fra tidligere år. Les mer: Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 7.


Hybridbiler


Ordningen med avgiftsnedsettelser for hybridbiler foreslås utvidet til også å omfatte hybridbiler basert på nye teknologityper. Les mer: Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 11.


VPS-registrerte aksjer


Praksis for tidfesting mv. ved realisasjon av aksjer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) foreslås endret. Endringen innebærer at handelsdato, og ikke oppgjørsdato, skal benyttes ved tidfesting av handelstransaksjoner med VPS-registrerte aksjer. På tilsvarende måte skal handelsdato være avgjørende for når en kjøper skal regnes som eier av aksjene etter reglene for skjerming og formuesskatt. Les mer: Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 13.


Avskriving driftsmidler i industrianlegg


Det varsles at Finansdepartementet vil arbeide videre med ulike problemstillinger knyttet til avskrivingssatsen for visse produksjonsinnretninger i industrianlegg. Det gjelder spørsmål om lovteknisk avgrensing, avskrivingssats og økonomiske virkninger. Regjeringen vil komme tilbake til saken i budsjettet for 2012. Les mer: Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 14.


Alt om revidert nasjonalbudsjett 2011 


Se http://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2011/

Klikk her for utskriftsvennleg versjon