Kjelde: NARF

Bestemmelser om pålegg om revisjon er gitt i ligningsloven § 4-15, skattebetalingsloven § 5-13b og merverdiavgiftsloven § 15-12a. Reglene trådte i kraft 1. mai 2011.


Videre ble det i mai i år fastsatt forskrift om pålegg om revisjon. Dette er nå altså fulgt opp av Skattedirektoratet i form av ytterligere retningslinjer for praktiseringen av reglene. Retningslinjene tar nærmere for seg om:  • Hvem som kan gi pålegg om revisjon.
  • Når det kan gis pålegg om revisjon: Hvilke årsregnskap det kan omfatte og vurderingskriterier til grunn for et pålegg, herunder med eksempler på når revisjon gjerne bør og ikke bør pålegges. Bør-stikkord er ikke ført regnskap, mangelfulle regnskap og misforhold mellom regnskapets tall og pliktig regnskapsrapportering, Som ikke-bør nevnes enkeltstående brudd på bokførings- eller regnskapslovgivningen.
  • Forholdet til bokføringspålegg/tvangsmulkt; kan ilegges uavhengig av hverandre.
  • Saksbehandlingsregler og klageadgang.
  • Valg av revisor ved pålagt revisjon.
  • Forholdet til EMK; pålegg om revisjon blir ikke ansett som straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Les retningslinjene i fulltekst her: SKD-melding 9/12, 6. juli 2012.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon