Kjelde: NARF
Finansdepartementet skriver følgende i sin pressemelding:


«Oppnevning av utvalget er en viktig del av Regjeringens arbeid med å forenkle hverdagen for næringslivet. Det er særlig viktig å se på kravene de minste bedriftene møter, sier finansminister Siv Jensen.


Det har skjedd mye i Norge og internasjonalt siden vi fikk den regnskapsloven vi har nå. Blant annet er det vedtatt et nytt konsolidert regnskapsdirektiv i EU. Det er økende behov hos regnskapsbrukerne for regnskapsinformasjon av høy kvalitet. Samtidig kan ny teknologi og mer rasjonelle rapporteringsrutiner gi rom for å redusere byrdene for dem som fører regnskap.


Regnskapslovgivningen skal bidra til at norske regnskapspliktige viser reelle perioderesultat og stilling etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper. Utvalget skal gjennomgå hele regnskapsloven for å modernisere og forenkle regnskapsregelverket. Utvalget skal foreslå gjennomføring av kommende EØS-regler som svarer til EUs nye regnskapsdirektiv, samt vurdere forenklinger for såkalte mikroforetak. Det skal også vurdere forenklinger for andre grupper av foretak.»


Det oppnevnte utvalget består av følgende personer: • Professor Erlend Kvaal (utvalgsleder), Oslo
 • Advokat Stig Berge, Oslo
 • Statsautorisert revisor Elisabet Ekberg, Bergen
 • Statsautorisert revisor Aase Aamdal Lundgaard, Oslo
 • Statsautorisert revisor Tove-Gunn Moen, Sandnes
 • Seniorrådgiver Rune Tystad, Oslo

Del I av mandatet, som det skal avgis utredning til innen 26. juni 2015, omfatter følgende punkter: • Vurdere endringer som kreves for å gjennomføre direktiv 2013/34/EU (det konsoliderte regnskapsdirektivet)
 • Vurdere endringer utover det som er nødvendig for å gjennomføre direktivet
 • Vurdere om det i større utstrekning enn i dag kreves eller åpnes for løsninger som følger av internasjonale regnskapsstandarder
 • Vurdere om den rettslige standarden god regnskapsskikk bør videreføres
 • Vurdere om det er behov for selskapsrettslige tilpasninger for å sikre likt utbyttegrunnlag uavhengig av regnskapsspråk

Del II av mandatet, som det skal avgis utredning til innen 24. juni 2016, omfatter følgende punkter: • Vurdere kravene til presentasjon av opplysninger om ikke-finansielle forhold og om det kan gjøres unntak fra noen av disse opplysningskravene for små foretak
 • Vurdere kravene til åpnings- og mellombalanse i selskapslovgivningen
 • Vurdere adgangen til å benytte avvikende regnskapsår
 • Vurdere om det bør innføres regler om delårsregnskap i regnskapslovgivningen
 • Vurdere reglene om filialregnskapsplikt

Klikk her for utskriftsvennleg versjon