Bustad- og fritidseigedom
Bustad- og fritidseigedom for lønnstakarar og i private forhold skal ha ein likningsverdi som maksimalt utgjer 30 % av marknadsverdien. For nybygg kan verdien heller ikkje overstige 30% av kostprisen, jf.takseringsreglane §1-1-1.


Næringseigedomar
For næringseigedomar har vi tilsvarande regel, men der er satsen 80 % av dokumentert marknadsverdi, jf. §2-1-1.


I statsbudsjettet for 2009 blei det bestemt nye reglar for fastsetjing av likningsverdien på næringseigedom. Generelt skal alle likningsverdien på næringseigedomar i 2009 aukast med 60 %. Dette er i tillegg til auken på 10 % som skal gjennomførast for 2008.

Det er den nye formuesverdien som skal brukast i verdsetjinga på aksjar for 2009, noko som betyr at verden aukar med 76 % i overgangen frå 2008 til 2009. Denne verdsetjinga skal ikkje overstige 60 % av marknadsverdien.


Eiga verdsetjing for eigedomar som blir utleigd i næring
Likningsverdi på næringseigedomar som blir leigd ut skal i staden for 60 % auke få ei individuell vurdering som tek utgangspunkt i utleigeinntektene. Reglane for korleis dette skal skje er (utdrag):  • Glidande gjennomsnitt av leigeinntekter for tre siste inntektsår (unntak i 2009 og 2010: årets leigeinntekt. Delvis utleige: gjer om til 12-månaders leige)
  • Kostnader til utleigeverksemda skal takast omsyn til gjennom eit standardfrådrag på 10 prosent.
  • Likningsverdi blir sett til 40 prosent av leigeverdi dividert med kalkulasjonsrenta (2008: 9,5 prosent).
  • Sikkerheitsventilen er også her 60 % av marknadsverdien.
  • Reglane gjeld ikkje for jord- og skogbrukseigedomar eller eigedomar brukt til kraftproduksjon.
  • Klikk her for å lese forskrift av 31.03.2009

Eksempel:

 

Brutto leigeinntekter

100.000

Standardfrådrag

10 %


– 10.000

Netto leigeinntekt

90.000

Grunnlag for likningsverdi

90.000 / 9,5 %


947.000

Likningsverdi

40 % av 947.000


378.000

Klikk her for utskriftsvennleg versjon