Regjeringa har no lagt fram forslag til statsbudsjett for 2019, men forhandlingar med dei andre partia gjenstår før eit mogleg forlik blir inngått.

Kjelde: Regnskap Norge

Reduserte skattesatser

Skattesats for alminnelig inntekt for personer og selskaper reduseres fra 23 prosent i 2018 til 22 prosent i 2019. Forslaget er i tråd med enigheten i skattereformen, hvor skattesatsen vurderes i lys av den internasjonale utviklingen.

Skattesats på overskudd i finansnæringen holdes uendret på 25 prosent.

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv i alminnelig inntekt økes fra 1,33 til 1,44 slik at skattesatsen økes fra 30,59 prosent til 31,68 prosent.

Marginalskattesatsen på lønn foreslås redusert for de fleste inntektsnivåer fra 2018 til 2019. Dette skjer ved at skatt på alminnelig inntekt reduseres mer enn økningen i trinnskatten. Trinnskatten foreslås økt med mellom 0,5 og 0,9 prosent.

Lettelser i formue- og eiendomsskatten

Verdsettelsesrabatten i formueskatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld foreslås økt fra 20 prosent i 2018 til 25 prosent i 2019.

Regjeringen foreslår at bunnfradraget i formuesskatten økes til 1,5 mill. kr. For ektepar foreslås et bunnfradrag på 3 mill. kr.

Maksimalsats på eiendomsskatt foreslås justert fra 7 til 5 promille. Samtidig vil regjerningen stramme inn på beregningsgrunnlaget inn for boliger, slik at kommuner må bruke formuesgrunnlaget som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Kommunene kan med andre ord ikke bruke egne takseringer lenger. I tillegg skal det legges til grunn en reduksjonsfaktor på 30 prosent for å begrense skattegrunnlaget på bolig og fritidsbolig.

Personalrabatter over 7.000 kr skal skattlegges

Regjeringen foreslår at den skattefrie beløpsgrensen settes til 7.000 kr. Dette gjelder rabatter som arbeidstakere oppnår som følge av sitt arbeidsforhold og fordeler som oppnås gjennom forretningsforbindelser.

Øvre grense for reisefradrag

Regjeringen foreslår en øvre beløpsgrense på 97 000 kr i reisefradraget. Grensen gjelder både for arbeidsreiser og besøksreiser til hjem innenfor og utenfor EØS. Bunnbeløpet i reisefradraget foreslås justert fra 22 350 kr til 22 700 kr.

Tips fra kunder

Tips er skattepliktig inntekt for mottaker, der mottaker selv plikter å sørge for at beløpet er skattlagt. Regjeringen mener arbeidsgiverne nå skal innrapportere tips som arbeidstakere mottar. Dette begrunnes med at arbeidstakerne bør få samme rettigheter til sykepenger og pensjon, uavhengig av om betaling er i form av tips eller ordinær lønn. I tillegg pålegges arbeidsgiver å trekke forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift.

Merverdiavgift

Avgiftssatsene for 2019 er foreslått uendret. Den generelle mva-satsen vil således være 25 prosent. Den reduserte satsen vil være 15 prosent, og den lave satsen settes til 12 prosent.

Regjerningen foreslår fritak for merverdiavgift på elektroniske bøker og tidskrifter fra 1. juli 2019. Dette må fastsettes i forskrift som sendes på høring før et slikt fritak kan iverksettes.

Avgiftsfritaket for import av varer med verdi under 350 kr blir videreført i 2019, men skal endres fra 2020.

Regjeringen vil utrede konsekvensene av å utvide mva-grunnlaget til å omfatte skadeforsikring.

Regjeringen foreslår også

  • å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende fra 6 til 7 prosent.
  • å lukke ordningen med skattebegrensning ved liten skatteevne for nye brukere.
  • å redusere overkompensasjonen for de skattefrie satsene ved dekning av merkostnader på dagsreiser innenlands.
  • å lønnsjustere personfradraget.
  • å holde enkelte beløpsgrenser nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms, jordbruksfradraget, fisker- og sjømannsfradragene og maksimal årlig sparing med BSU.
  • å sette beløpsgrensen for skattefri overtidsmat til 200 kroner.
  • å endre ordningen med aksjesparekonto slik at utsatt beskatning også omfatter utbytte fra aksjer og fondsandeler.

Mer informasjon om statsbudsjettet 2019 finner du her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon