Kjelde: Regjeringen


Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper (ikke personlige skattytere) settes ned fra 28 prosent i dag til 27 prosent. Regjeringen tar med dette et første skritt i en større omlegging av bedriftsbeskatningen, med reduserte satser og bredere grunnlag. Skatteutvalget (Scheel-utvalget) som ble oppnevnt i mars, vil vurdere selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen og skattesystemet for øvrig.


Tilsvarende som for selskaper vil Regjeringen redusere skatten på næringsinntekt for selvstendig næringsdrivende, dvs. for enkeltpersonforetak og personlige deltakere i deltakerlignede selskaper. Regjeringen vil i budsjettforslaget for 2014 gjøre rede for hvordan det skal gjennomføres.


Lavere skattesatser for selskaper og næringsdrivende vil redusere det offentliges inntekter fra fastlandsvirksomhetene med om lag 3 milliarder kroner.


Særskatten for petroleumsutvinning og grunnrenteskatten for vannkraftanlegg økes med 1 prosentpoeng, til henholdsvis 51 prosent og 31 prosent, slik at den samlede skattesatsen opprettholdes.


For å stimulere ytterligere til investeringer i fastlandsnæringen vil Regjeringen foreslå å innføre startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d (maskiner mv.) med 10 prosent. Det innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 prosent til 30 prosent. Den økonomiske fordelen av forserte avskrivninger anslås til om lag 400 millioner kroner årlig.


For å stimulere til økt forskning og utvikling (FoU) i næringslivet foreslår Regjeringen å styrke Skattefunnordningen med 100 millioner kroner. Flere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter kan da bli gjennomført. Tiltaket vil utløse mer innovasjon i foretakene.


Finansdepartementet sendte 11. april på høring et forslag om å begrense fradrag for rentekostnader i konsernforhold. Forslaget vil motvirke at flernasjonale konsern flytter overskudd ut av landet og på den måten reduserer skatten som betales til Norge. Forslaget vil også styrke rammebetingelsene for bedrifter som konkurrerer med flernasjonale selskaper som driver utstrakt skattetilpasning. De økte skatteinntektene fra innstrammingen i rentefradraget, anslagsvis 3 milliarder kroner, bidrar til å finansiere skattetiltakene ovenfor.


Verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom i formuesskatten økes fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi. Økt verdsetting av sekundærboliger kan dempe prisutviklingen i boligmarkedet noe. Statens økte inntekter anslås til om lag 500 millioner kroner.


Samlet sett er skattelettelsene fullfinansiert, i tråd med Regjeringens skatteløfte.


Forslagene vil bli nærmere omtalt i Revidert nasjonalbudsjett 2013. Forslag til lovendringer mv. vil bli fremmet i statsbudsjettet til høsten med virkning fra 2014.


I tillegg forbedres skattereglene for petroleumsselskapene. Endringene vil kunne øke selskapenes kostnadsbevissthet. Disse endringene gjennomføres med virkning fra og med i dag.


_________________


Les også: 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon